Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Ruchy odnowy Ko?cio?a b?d? si? modli? o duchow? i spo?eczn? odnow?

Cz?onkowie wspólnot i ruchów katolickich z ca?ej Polski spotkaj? si? 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego w Warszawie. B?d? te? wspólnoty zakonne i delegacje wiernych z diecezji. ¬– Chcemy powróci? do tego wielkiego wo?ania Jana Paw?a II o odnow? oblicza ziemi. O to b?dziemy si? wspólnie modli? – zapowiada ks. Adam Wodarczyk, inicjator czuwania.

Na pl. Pi?sudskiego w Warszawie przyb?d? w sobot? 6 czerwca zarówno osoby, które 30 lat temu by?y na pl. Zwyci?stwa lub w innych miejscach na spotkaniach z Janem Paw?em II,  jak i m?odzi, którzy narodzili si? ju? po pielgrzymce z 1979 r. Spotkaj? si? w jednym celu – by kontynuowa? modlitw? Jana Paw?a II. – 30 lat temu, kiedy Jan Pawe? II przyby? do Polski, tak jak Moj?esz wezwa? Ducha Bo?ego. Wtedy rozpocz??a si? nasza w?drówka przez Morze Czerwone, które si? rozst?pi?o moc? Jego modlitwy. Dzisiaj mo?e jeszcze bardziej potrzebujemy Ducha ?wi?tego, bo nie zniewalaj? nas ju? zewn?trzne okoliczno?ci systemu totalitarnego, ale zniewala nas cz?sto grzech, egoizm, ró?norakie s?abo?ci, niewole, które gdzie? g??boko s? ukryte w ludzkich sercach – mówi moderator generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie, ks. dr Adam Wodarczyk.

Legion Maryi, Ruch Szensztacki, Odnowa w Duchu ?wi?tym, Focolare, Sodalicja Maria?ska – to zaledwie kilka z ruchów, które wezm? udzia? w ogólnopolskim czuwaniu w Warszawie. Wspólnoty b?d? si? modli? o moc do sk?adania ?wiadectwa w nowym wieku i tysi?cleciu chrze?cija?stwa. „Umocnij nas w czasach, kiedy bezinteresowno?? przestaje inspirowa? innych do czynu. Kiedy trudno jest budowa? wspólnie, gdy? indywidualizm oraz interes grupowy wydaje si? by? wa?niejszy” – to fragment modlitwy, któr? wypowiedz? zebrani na placu. B?d? si? te? modli? o odnow? ?ycia spo?ecznego i politycznego w Polsce.

– Owocem Ducha ?wi?tego jest rado??. Dlatego b?dziemy uwielbia? Boga i ta?cem, i ?piewem. My?l?, ?e Marek Filar ze Wspólnoty Rado?ci Paschalnej z Gdyni porwie ca?y plac Pi?sudskiego do ta?ca. Za wieczorny koncert odpowiedzialny jest Marcin Pospieszalski, który przygotowuje go wraz z zespo?ami Deus Meus, New Life M. i chórem Centrum My?li Jana Paw?a II. B?dzie to te? czas ewangelizacji. Duch ?wi?ty wzywa do ?wiadectwa. Na placu b?d? obecni ewangelizatorzy z ró?nych wspólnot, z którymi b?dzie mo?na porozmawia? – wyja?nia ks. Wodarczyk.

Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz b?dzie przewodniczy? Eucharystii i wyg?osi homili?. Tu? przed Msz? ?w., o godz. 16.00, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ods?oni krzy? upami?tniaj?cy pielgrzymk? z 1979 r.

Za organizacj? uroczysto?ci odpowiada Ruch ?wiat?o-?ycie i Centrum My?li Jana Paw?a II.

Napisał marcelka dnia 4/6/2009 14:01:00 (726 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole