Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Przyj?cie Krzy?a ?wiatowych Dni M?odzie?y w diecezji warszawsko-praskiej i plener malarski m?odych artystów na pl. Pi?sudskiego zainauguruj? 5 czerwca spotkanie ruchów w Warszawie. Ponad setka oazowiczów z Krakowa przyjedzie wieczorem do stolicy Poci?giem Papieskim.

Krzy? ?wiatowych Dni M?odzie?y, który 6 czerwca b?dzie towarzyszy? uroczysto?ciom w 30. rocznic? pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II, dzie? wcze?niej zostanie przyj?ty w diecezji warszawsko-praskiej.

O godz. 18.00 w katedrze praskiej Mszy ?w. b?dzie przewodniczy? abp Henryk Hoser. Uroczyste wniesienie Krzy?a ?DM i ikony Maryi nast?pi o godz.19.00. B?d? ?wiadectwa o pielgrzymce z 1979 roku ¬i wspólna modlitwa, animowana przez Diakoni? Uwielbienia Ruchu ?wiat?o-?ycie. – Na to spotkanie przy Krzy?u zaprosili?my nie tylko m?odych. Tak?e na sobotni? pielgrzymk? z Krzy?em na pl. Pi?sudskiego, gdzie b?dziemy uczestniczy? w spotkaniu ruchów i wspólnot. Chcemy, aby ka?dy móg? znale?? swoje miejsce przy krzy?u papieskim ¬– wyja?nia Ireneusz ?api?ski z Domowego Ko?cio?a.

W tym samym czasie po lewej stronie Wis?y, na pl. Pi?sudskiego odb?dzie si? plener malarski. Inspiruj?c si? wezwaniem „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”, które Jan Pawe? II wypowiedzia? w tym miejscu 30 lat temu, uczniowie sto?ecznego studium reklamy (ul. Szcz??liwicka 46) przelej? na p?ótno swoje twórcze wizje. - Mamy nadziej? ?e nasze dzia?anie twórcze pozwol? ka?demu dostrzec rol? sztuki i przes?ania Jana Paw?a II: „?wiat bez sztuki jest ?wiatem skazanym na brak mi?o?ci” – wyja?nia Janek Halicki ze studium. – Zrozumieli?my, ?e mo?na przez sztuk? zmieni? oblicze ziemi, tej ziemi - dodaje. 

O godz. 20.24 na Dworzec Centralny wjedzie Poci?g Papieski. Na czuwanie ruchów i wspólnot ko?cielnych przyb?dzie nim 110-osobowa grupa Ruchu ?wiat?o-?ycie Archidiecezji Krakowskiej. – Od samego pocz?tku chcieli?my przyjecha? z Krakowa na nasz? oazow? pielgrzymk? do Warszawy na Placu Pi?sudskiego Poci?giem Papieskim. Kiedy okaza?o si?, ?e ma on w sobot? towarzyszy? uroczysto?ciom rocznicowym w Bydgoszczy i Toruniu, zdecydowali?my, ?e udamy si? do stolicy ju? w pi?tek, 5 czerwca – mówi ks. Jerzy Serwin, moderator Duszpasterstwa S?u?by Liturgicznej i Ruchu ?wiat?o-?ycie Archidiecezji Krakowskiej. Jak wyja?nia, przejazd tym poci?giem dla ka?dego z podró?nych mo?e by? spotkaniem ze S?ug? Bo?ym Janem Paw?em II w Jego nauczaniu i dzia?alno?ci oraz dodatkowo bardzo dobr? form? przygotowania do pielgrzymki poprzez filmy oraz prezentacje audiowizualne docieraj?ce sieci? g?o?ników i kolorowych monitorów. Oazowicze z Krakowa znajd? noclegi w domach parafian na Ursynowie. - Ju? teraz gor?co im dzi?kujemy za go?cin? – mówi ks. Serwin.

Napisał marcelka dnia 4/6/2009 14:01:54 (701 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole