Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Ewangelizacja – radosna rozmowa o Jezusie

Ewangelizacja podczas czuwania ruchów i stowarzysze?? Przeczytaj, dlaczego  zostanie podj?ta, jak rozpozna? ewangelizatorów, czego si? po nich spodziewa? i jak si? w??czy? w to dzie?o.

„To wam oznajmiamy, co by?o od pocz?tku, co?my us?yszeli o S?owie ?ycia, co ujrzeli?my w?asnymi oczami, na co patrzyli?my i czego dotyka?y nasze r?ce - bo ?ycie objawi?o si?. My?my je widzieli, o nim ?wiadczymy i g?osimy wam ?ycie wieczne, które by?o w Ojcu, a nam zosta?o objawione oznajmiamy wam, co?my ujrzeli i us?yszeli, aby?cie i wy mieli wspó?uczestnictwo z nami. A mie? z nami wspó?uczestnictwo znaczy: mie? je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem”. (1 J 1,1-3)

Mo?e kogo? dziwi fakt podj?cia ewangelizacji podczas czuwania, kiedy to cz?onkowie ruchów i stowarzysze?, dzi?kuj?c za pielgrzymk? Jana Paw?a II do Polski, wzywa? b?d? Ducha ?wi?tego dla Warszawy, Polski i ?wiata. Poniewa? ka?dy potrzebuje ?ywej Ewangelii i ?wiadectwa umacniaj?cego w wierze, jako szczególny „prezent” dla przyby?ych na pl. Pi?sudskiego, cz?onkowie Diakonii Ewangelizacyjnych Ruchu ?wiat?o-?ycie z wielu miejsc z Polski oraz cz?onkowie takich wspólnot ewangelizacyjnych jak Galilea, Woda-?ycia, czy Emmanuel, postanowili podzieli? si? swoim do?wiadczeniem wiary w ?ywego Jezusa. Do tej pos?ugi zg?osi?o si? ponad 100 osób.

Czego mo?na si? spodziewa? po ewangelizatorach na placu?

W pierwszej kolejno?ci, jak b?dzie mo?na przeczyta? na zielonych identyfikatorach, ewangelizator - „Ch?tnie porozmawia o Jezusie”. Pomoc? b?d? sk?aniaj?ce do refleksji plakaty czy flagi. Ewangelizatorzy b?d? te? rozdawa? obrazki z Jezusem, ulotki o wspólnotach w Warszawie i fragmenty z Pisma ?wi?tego.

Niezwykle wa?nym elementem b?dzie towarzysz?ca ewangelizacji modlitwa przed Naj?wi?tszym Sakramentem w Ko?ciele sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmie?ciu. Rozpocznie si? ona ok. godz. 10.30 i trwa? b?dzie do godz. 14.00.

Ok. godz. 13.15 odb?dzie si? modlitwa wstawiennicza za zespo?y ewangelizacyjne! Wtedy wszyscy ewangelizatorzy zostan? poproszeni o podej?cie pod scen? na pl. Pi?sudskiego.

W trzech miejscach na placu b?d? kosze, w których w odpowiednim momencie b?dzie mo?na z?o?y? swoje „serce wdzi?czno?ci”. B?d? przy nich stali ewangelizatorzy ze znakami w kszta?cie serca. „Serca wdzi?czno?ci” zostan? z?o?one pod krzy?em w czasie koncertu ewangelizacyjnego.

Jak mo?esz pomóc w ewangelizacji? Prosimy o twoj? modlitw?, a je?li masz do?wiadczenie takiej pos?ugi, to znajdziesz nas na przy fontannie na ty?ach Grobu Nieznanego ?o?nierza, przy namiocie Diakonii Misyjnej.

 „Tak bowiem Bóg umi?owa? ?wiat, ?e Syna swego Jednorodzonego da?, aby ka?dy, kto w Niego wierzy, nie zgin??, ale mia? ?ycie wieczne”. (J 3,16)

Ks. Tomek Moch, DDE

Napisał marcelka dnia 4/6/2009 14:44:29 (823 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole