Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Dzisiaj rozpoczynaj? si? warszawskie obchody 30-lecia I pielgrzymki

- Wierz?, ?e je?li na nowo, na wzór S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, wezwiemy Ducha ?wi?tego, to wydarz? si? cuda na miar? tych sprzed 30 lat! Dlatego jeszcze raz gor?co zapraszam do udzia?u w czuwaniu na placu Pi?sudskiego dnia 6 czerwca, aby?my wspólnie zawo?ali o odnow? duchow? ludzkich serc w Polsce, Europie i ca?ym ?wiecie! – zach?ca ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie, inicjator czuwania w 30-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny.

Uroczysto?ci 6 czerwca maj? by? nie tylko przypomnieniem tej historycznej pielgrzymki i wezwania o odnow? oblicze ziemi, ale jej kontynuacj?. – Tamta modlitwa Papie?a przypomina modlitw? Moj?esza. Wiara Moj?esza umo?liwi?a przej?cie narodu wybranego przez Morze Czerwone. Polacy do?wiadczyli czego? podobnego. Je?li pokolenie JP2 nie ma pozosta? pustym has?em, to powinni?my modli? si? jak on. I w?a?nie w tym miejscu, w stolicy, w sercu ?ycia politycznego, ekonomicznego, medialnego kraju. Chrze?cianie tutaj powinni przypomnie?, ?e Panem historii jest Jezus Chrystus i wo?a? o pomoc Ducha ?wi?tego w rozwi?zywaniu dzisiejszych problemów. Mamy za co dzi?kowa? Bogu i mamy o co Go prosi?. ?yjemy dzi? w zupe?nie nowych okoliczno?ciach, ale polska ziemia wci?? potrzebuje duchowej odnowy – mówi ks. Wodarczyk.

Na czuwanie w Warszawie szczególnie zaproszeni zostali przedstawiciele ruchów katolickich z ca?ej Polski i z s?siednich krajów, by na pl. Pi?sudskiego wspólnie modli? si? o odnow? ?ycia spo?ecznego i politycznego, ale tak?e o odnow? wiary i ?ycia chrze?cija?skiego w Polsce i Europie.

Spotkanie rozpocznie si? od uroczystego wprowadzenia Krzy?a ?wiatowych Dni M?odzie?y, pielgrzymuj?cego po polskich diecezjach od 25 kwietnia br. Kolejny punkt to prezentacja ruchów uczestnicz?cych w spotkaniu. Cz??? modlitewna rozpocznie si? od katechezy “Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, któr? wyg?osi ks. Adam Wodarczyk. W jej trakcie b?d? na telebimach pojawia? si? fragmenty filmu „Pielgrzym”, dokumentalnego zapisu pielgrzymki z 1979 r.  Po modlitwie i ?wiadectwach nast?pi czas radosnego uwielbienia, tak?e uwielbienia ta?cem. T? form? modlitwy przedstawi Wspólnota Rado?ci Paschalnej z Gdyni. Biskupi obecni na placu udziel? specjalnego b?ogos?awie?stwa zespo?om ewangelizacyjnym z ró?nych ruchów. O godz. 16.00 rozpocznie si? Eucharystia, której przewodniczy? b?dzie metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Tu? przed Msz? ?w. na pl. Pi?sudskiego zostanie ods?oni?ty pami?tkowy krzy?.

Wieczorem na pl. Pi?sudskiego odb?dzie si? koncert ewangelizacyjny, na którym wyst?pi? zespo?y  Deus Meus i New Life’M, towarzyszy?  im  b?dzie Chór Centrum My?li  Jana Paw?a  II  (okre?lany pocz?tkowo mianem „Chóru  Pokolenia JP2”). Realizacj? koncertu powierzono Marcinowi Pospieszalskiemu. B?dzie to jednocze?nie czas ewangelizacji bezpo?redniej przez grupy ewangelizatorów na placu.

Pielgrzymi, którzy b?d? chcieli pozosta? w Warszawie, by w kolejnym dniu prze?ywa? wraz z Archidiecezj? Warszawsk? uroczysto?ci II Dnia Dzi?kczynienia, przebiegaj?cego pod has?em „Dzi?kujemy za wolno??”, b?d? mogli skorzysta? z noclegu u parafian w Warszawie.
 

Napisał marcelka dnia 6/6/2009 0:29:39 (684 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole