Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Krzy? na pl. Pi?sudskiego wezwaniem do ewangelizacji

„Tam, gdzie stawia si? krzy?, powstaje znak, ?e dotar?a ju? Dobra Nowina o zbawieniu cz?owieka przez Mi?o??. Tam, gdzie stawia si? krzy?, powstaje znak, ?e rozpoczyna si? ewangelizacja” – te s?owa wypowiedzia? Jan Pawe? II w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 r. Warto je przywo?a? po trzydziestu latach, gdy na pl. Pi?sudskiego w Warszawie jako symbol upami?tniaj?cy pierwsz? pielgrzymk? staje w?a?nie krzy?.

Ewangelizacja podczas czuwania ruchów i stowarzysze?? - Ka?dy potrzebuje ?ywej Ewangelii i ?wiadectwa umacniaj?cego w wierze – tak motywy podj?cia ewangelizacji na pl. Pi?sudskiego 6 czerwca uzasadnia ks. Tomasz Moch z warszawskiej Diakonii Ewangelizacji Ruchu ?wiat?o-?ycie.

Do pos?ugi ewangelizacji zg?osi?o si? ponad 100 osób. S? to cz?onkowie Diakonii Ewangelizacyjnych Ruchu ?wiat?o-?ycie z wielu miejsc z Polski oraz cz?onkowie takich wspólnot ewangelizacyjnych jak Galilea, Woda-?ycia czy Emmanuel.  B?d? oni nosi? plakietki z napisem: „Ch?tnie porozmawia o Jezusie”. Ewangelizatorzy b?d? te? rozdawa? obrazki z Jezusem, ulotki o wspólnotach w Warszawie i fragmenty z Pisma ?wi?tego.

Aby duchowo wzmocni? si? przed podj?ciem ewangelizacji na pl. Pi?sudskiego, grupa ewangelizatorów zbierze si? ok. godz. 10.30 w ko?ciele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmie?ciu, gdzie b?d? si? oni modli? przed Naj?wi?tszym Sakramentem.

Ok. godz. 13.15 na pl. Pi?sudskiego odb?dzie si? modlitwa wstawiennicza za zespo?y ewangelizacyjne. – Jest to nawi?zanie do tego pos?ania, którego Jan Pawe? II dokona? w 1979 r. w Gnie?nie, kiedy wr?czy? krzy?e misyjne. Teraz b?ogos?awie?stwo przyjm? ludzie ?wieccy. Maj? sta? si? oni znakiem dla wszystkich, którzy b?d? na tym placu, ?e ewangelizacja jest zadaniem ka?dego. Ka?dy ma by? misjonarzem i ma swoj? Afryk? – to jest czasami miejsce pracy, s?siedztwo, rodzina. Trzeba t? misj? ewangelizacyjn? podj?? – podkre?la ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie, inicjator czuwania.

Wieczorem odb?dzie si? koncert ewangelizacyjny. – Muzyka i ?piew ma pomóc w modlitwie, a nie odwrotnie – t?umaczy Marcin Pospieszalski, kierownik artystyczny koncertu. Na scenie za?piewaj? Deus Meus, New Life’ M oraz chór Centrum My?li Jana Paw?a II. – Od wielu lat widzimy, ?e muzyka w Polsce ma wielk? misj? ewangelizacyjn?. Od lat 90. powsta?o mnóstwo zespo?ów, które graj?c na coraz lepszym poziomie artystycznym, s?u?? ewangelizacji, poza tym nios? przekaz chrze?cija?ski w swojej tre?ci. W?a?nie podczas koncertu b?d? ?piewane pie?ni i piosenki ju? znane, tyle ?e w monumentalnej aran?acji – mówi Pospieszalski.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ods?oni krzy?-pomnik, nawi?zuj?cy do historycznej pielgrzymki z 1979 r. o godzinie 16.00. Nast?pnie pob?ogos?awi go abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Autorami projektu krzy?a s? plastycy: Marek Kuci?ski, Jerzy Mierzwiak i Natalia Wilczak. Krzy? wykonany jest z bia?ego granitu. Wokó? jego podstawy jest otwór g??bi ziemi, przez co krzy? nawi?zuje do wypowiedzianych w tym miejscu s?ów Papie?a Polaka – „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Amen”.

Napisał marcelka dnia 6/6/2009 0:34:33 (778 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole