Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Media o Pielgrzymce

NDUpami?tniaj?cy pierwsz? pielgrzymk? Jana Paw?a II do Polski krzy? zosta? w sobot? ods?oni?ty na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Nawi?zuje on do krzy?a, który by? cz??ci? papieskiego o?tarza w czasie Mszy ?w. w 1979 roku. U podnó?a rze?by zosta?a przytwierdzona p?yta z wyrytymi s?owami wypowiedzianymi przez Ojca ?wi?tego podczas Mszy ?wi?tej w 1979 roku: "Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Amen" - opisuje Nasz Dziennik.

Aktu ods?oni?cia krzy?a w obecno?ci przedstawicieli w?adz pa?stwowych i Episkopatu Polski oraz ok. 20 tysi?cy uczestników ogólnopolskiego czuwania modlitewnego i mieszka?ców Warszawy dokona?a prezydent miasta sto?ecznego Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nast?pnie krzy? zosta? pob?ogos?awiony przez metropolit? warszawskiego ks. abp. Kazimierza Nycza.


W uroczysto?ci wzi?? udzia? prezydent RP Lech Kaczy?ski wraz z ma??onk? oraz marsza?ek Senatu Bogdan Borusewicz. Obecni byli tak?e nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, przedstawiciele Episkopatu Polski wraz z jego przewodnicz?cym ks. abp. Józefem Michalikiem oraz przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej. Monument sk?ada si? z czterech elementów, a mierzony od podstawy ma 9 metrów wysoko?ci, rami? ma d?ugo?? 4 metrów.


- B?d?my Bo?ymi optymistami, róbmy rzeczy niemo?liwe! - apelowa? ks. abp Kazimierz Nycz w czasie Mszy ?w., która rozpocz??a si? na placu Pi?sudskiego zaraz po ceremonii ods?oni?cia krzy?a. Eucharystia sprawowana by?a z okazji 30. rocznicy historycznej Mszy ?w. odprawionej na dawnym placu Zwyci?stwa, inauguruj?cej pierwsz? pielgrzymk? Jana Paw?a II do Ojczyzny. Metropolita warszawski powtórzy? modlitw? Papie?a Polaka, aby zst?pi? Duch ?wi?ty i odnowi? oblicze tej Ziemi.


Na wype?nionym po brzegi placu Pi?sudskiego obecni byli uczestnicy wielkiego czuwania modlitewnego ruchów i wspólnot katolickich, które trwa?o tam przez ca?? sobot?. Jego g?ówni organizatorzy to: Ruch ?wiat?o-?ycie we wspó?pracy z Ogólnopolsk? Rad? Ruchów Katolickich oraz Centrum My?li Jana Paw?a II. Przed po?udniem na plac zosta? wniesiony peregrynuj?cy po diecezjach polskich Krzy? ?wiatowego Dnia M?odzie?y. Jego histori? m?odym przypomnia? ks. bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz m?odzie?y. Na czuwanie z?o?y? si? m.in. bogaty program artystyczny i koncerty. Zwie?czeniem spotkania by? Apel Jasnogórski. Po nim metropolita warszawski pob?ogos?awi? zebranych na placu: m?odzie? z ca?ej Polski i mieszka?ców Warszawy.


Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:06:32 (835 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole