Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Duchowe przygotowanie

Informacje o rekolekcjach wielkopostnych

Przygotowuj?c si? do prze?ywania ?wi?t Paschalnych, uczestniczymy w ró?nego typu rekolekcjach – parafialnych, wspólnotowych, dla poszczególnych grup zawodowych. Poni?ej prezentujemy wykaz rekolekcji, które nawi?zuj? do 30-lecia I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny, a tak?e w sposób szczególny dotykaj? tajemnicy Ducha ?wi?tego, dzi?ki czemu mog? stanowi? tak?e nasze przygotowanie do pielgrzymki A.D. 2009, nawi?zuj?cej do wo?ania Papie?a: „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Zach?camy do przekazywania informacji o innych rekolekcjach.

Warszawa, 23-25 marca 2009
Jak wspó?pracowa? z Duchem ?wi?tym w ?yciu codziennym?

O Stworzycielu, Duch, przyjd?, nawied? dusz wiernych Tobie kr?g.
Niebiesk? ?ask? zes?a? racz sercom, co dzie?em s? Twych r?k.
„Jak wspó?pracowa? z Duchem ?wi?tym w ?yciu codziennym”?
Rekolekcje Wielkopostne w Centrum Duchowo?ci ?wieckich
Rekolekcje Wielkopostne Centrum Duchowo?ci ?wieckich  odb?d? si? od 23 do 25 marca, w dwóch turach o godz. 16.30 oraz o 20.30. Rekolekcje zatytu?owane: „Jak wspó?pracowa? z Duchem ?wi?tym w ?yciu codziennym?” poprowadzi o. Adam Schulz SJ.
Coraz wi?cej osób odczuwa, ?e brakuje im si? duchowych do pracy i wi?kszego zaanga?owania, ?e potrzebuje nowej mocy duchowej. Jezus pozostawi? nam dar Ducha ?wi?tego, który ma nas umocni?, pocieszy?, obdarzy? ?wiat?em. Rekolekcje b?d? po?wi?cone temu, w jaki sposób bardziej ?wiadomie wspó?pracowa? z Duchem ?wi?tym w ?yciu codziennym.
Serdecznie zapraszamy na nasze rekolekcje wszystkich, którzy pragn? na nowo odrodzi? si? duchowo.

MIEJSCE: Sanktuarium Matki Bo?ej ?askawej, ul. ?wi?toja?ska 10, 00-288 Warszawa
 
Kazimierz Dolny, 20-22 marca 2009
„Musicie by? mocni wiar?!” – rekolekcje dla przedsi?biorców i pracodawców

W tym roku mija 30 lat od I pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski, pielgrzymki znacz?cej dla wspó?czesnych dziejów naszej Ojczyzny i dla ca?ej Europy. Próba spojrzenia na nasze dzi? w kontek?cie papieskiego nauczania z 1979 roku.

Ryszard Krupa - kap?an ze Zgromadzenia Ksi??y Sercanów. Studia teologii w Wy?szym Seminarium Misyjnym w Stadnikach a nast?pnie socjologii i nauki spo?ecznej Ko?cio?a w KUL. Od 1992 roku pracuje w Fundacji Jana Paw?a II, odpowiedzialny za wschodni program stypendialny realizowany przez Fundacj? papiesk? w Lublinie. Od 1999 w??czony w duszpasterstwo przedsi?biorców i pracodawców.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Rodziny Beta?skiej, ul. Pu?awska 44, Kazimierz Dolny.
Informacje i zg?oszenia: ks. Przemys?aw Król SCJ, tel. 510-194-749; e-mail: dpip@scj.pl

Napisał marcelka dnia 7/3/2009 23:10:00 (1314 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole