Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

„Nie l?kajcie si?” – te s?owa wypowiedziane przez Jana Paw?a II stanowi? has?o trzeciej cz??ci nowenny, któr? podj?? Ruch ?wiat?o-?ycie. Stanowi ona bezpo?rednie przygotowanie modlitewne do Pielgrzymki Ruchów, st?d zapraszamy wszystkich do w??czenia si? w to dzie?o. 

„Je?eli gorliwie i z wiar? podejmiemy modlitewn? nowenn? miesi?cy, to nale?y ufa?, ?e owocem Pielgrzymki do Warszawy b?dzie wielki zapa? w wype?nianiu nakazu Pa?skiego czy?cie uczniów” – mówi? ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie, zach?caj?c oazowiczów do modlitwy przygotowuj?cej do pielgrzymki.

Nowenna rozpocz??a si? we wrze?niu. Pierwsze trzy miesi?ce by?y etapem odnowy modlitewnej Ruchu, kolejne wi?za?y si? z podj?ciem inicjatyw ewangelizacyjnych.
Trzecia cz??? nowenny, rozpoczynaj?ca si? w marcu, stanowi bezpo?rednie przygotowanie modlitewne do Pielgrzymki Ruchów, st?d zapraszamy wszystkich do w??czenia si? w to dzie?o. To czas podj?cia dzie? mi?osierdzia i wyzwolenia, przez co doskonale wpisuje si? w prze?ywany czas Wielkiego Postu.

Zach?camy do w??czenia w codzienn? modlitw? osobist? s?ów-wezwania: „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” oraz do odmówienia dziesi?tki ró?a?ca w intencjach, które zosta?y podane na ka?dy miesi?c.

MARZEC
S?owo ?ycia: Poznacie prawd?, a prawda Was wyzwoli (J. 8, 32)
Intencje modlitewne:
•    o dar nawrócenia i wyzwolenia wszystkich ludzi zniewolonych grzechem i ró?nymi na?ogami oraz o poszanowanie ?ycia ludzkiego od momentu pocz?cia a? do naturalnej ?mierci
•   Dla Ruchu ?wiat?o-?ycie: o dynamiczny rozwój diakonii wyzwolenia, Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka, “Odwagi”, oraz diakonii ?ycia.
Lektura:
•    Jan Pawe? II, Redemptor hominis; Evangelium vitae
•    Dla Ruchu ?wiat?o-?ycie: Ks. F. Blachnicki, Ewangelizacja przynosi wyzwolenie [w:] Zosta?a nam powierzona Ewangelia, Kraków 2008, s. 56-66.

KWIECIE?
S?owo ?ycia: Ogo?oci? samego siebie przyj?wszy postac s?ugi (Flp. 2, 7)
Intencje modlitewne:
•    o przepojenie ?ycia spo?eczno-politycznego w Polsce i Europie prawd? Ewangelii
•   Dla Ruchu ?wiat?o-?ycie: o odnowienie Niezale?nej Chrze?cija?skiej S?u?by Spo?ecznej Prawda-Wyzwolenie i Chrze?cija?skiej S?u?by Wyzwolenia Narodów
Lektura:
•    Jan Pawe? II, Chrze?cijanin jako polityk i ustawodawca, Przemówienie do Parlamentarzystów i Polityków, 4.11.2000 r.
•    Dla Ruchu ?wiat?o-?ycie: Ks. F. Blachnicki, Ewangeliczny program, trudny program, program nieodzowny [w:] Prawda-Krzy?-Wyzwolenie, s. 248-256.

MAJ

S?owo ?ycia: B?ogos?awieni mi?osierni (Mt. 5, 7)
Intencje modlitewne:
•    w intencji ludzi dotkni?tych do?wiadczeniem biedy materialnej lub duchowej
•   Dla Ruchu ?wiat?o-?ycie: o powstanie i rozwój diakonii mi?osierdzia w Ruchu ?wiat?o-?ycie
Lektura:
•    Benedykt XVI, Deus caritas est
•    Dla Ruchu ?wiat?o-?ycie: Ks. F. Blachnicki, Wyzwolenie przez prawd? - dzie?o mi?osierdzia [w:] Prawda-Krzy?-Wyzwolenie, s. 103-113

 

Napisał marcelka dnia 1/3/2009 19:30:00 (890 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole