Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Duchowe przygotowanie

Nowenna przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego w roku 2009

Zbli?a si? czas Wniebowst?pienia Pa?skiego oraz Nowenny przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego.
W tym roku i tutaj, pragniemy szczególnie przywo?a? g?os Jana Paw?a II, który jako papie? trzydzie?ci lat temu, po raz pierwszy pielgrzymowa? po naszej Ojczy?nie. Dzisiaj to widzimy wyra?nie, ?e wtedy, jego modlitwa „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi…”, sta?a si? wo?aniem proroczym. Pami?tamy, ?e s?owa tej modlitwy Papie?a na ówczesnym warszawskim placu Zwyci?stwa, uwolni?y w Polakach prawdziwy entuzjazm, który niczym wicher historii, w duchu solidarno?ci ludzi dobrej woli, w pokojowy sposób wyzwoli?  narody Europy, obali? rz?dy pa?stw, skruszy? mury nienawi?ci, bardziej ni? ten berli?ski, upadaj?cy symbol podzia?u ?wiata.

Czas Nowenny oraz tegoroczne Zielone ?wiatki, chcemy uczyni? ostatnim etapem przygotowania do naszej Pielgrzymki, która 6 czerwca br. odb?dzie si? w Warszawie, na placu Pi?sudskiego. Jako ?ywy Ko?ció?, wszystkie ?rodowiska Jego odnowy w Polsce, b?dziemy tam dzi?kowa? Dobremu Bogu za ?ycie i pos?ug? S?ugi Bo?ego, Jana Paw?a II oraz wo?a?, aby nast?pi?o kolejne, nowe wylanie ?ask Ducha ?wi?tego. B?dziemy Boga prosili, aby po zburzeniu murów i ogranicze? zewn?trznych, w Polsce, Europie i na ca?ym ?wiecie, dokona?o si? prawdziwe wyzwolenie z kajdan grzechu, ciemno?ci i niewiary, aby w sercach i sumieniach wszystkich ludzi, na nowo blask zaja?nia? chwa?y Jezusa Chrystusa!

W Nowennie przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego, Ko?ció? przyzywa Bo?ego Parakleta i Dokonawc?, aby ujawni?o si? w nas ca?e pi?kno Ko?cio?a – Oblubienicy, Ma??onki Baranka. Czyni to szczególnie w ka?dej Eucharystii sprawowanej w tym okresie, gdzie teksty liturgiczne wprost prowadz? nas do takiego ukierunkowania my?li . Od wielu lat, tej liturgicznej formie Nowenny, towarzyszy, piel?gnowany zw?aszcza we wspólnotach oazowych, zwyczaj gromadzenia si? i w formie modlitwy spontanicznej, kontynuowania tego wo?ania ca?ego Ko?cio?a, „przyjd? Duchu ?wi?ty, nape?nij serca swych wiernych…”. Warto zatem ju? teraz pomy?le? o tych krótkich spotkaniach modlitewnych, po ka?dej wieczornej Eucharystii od tegorocznego pi?tku 22 maja do samej Pi??dziesi?tnicy. By?oby rzecz? wspania??, gdyby w naszych parafiach mog?y gromadzi? wszystkie grupy zaanga?owane w ?ycie parafii oraz wszyscy inni ch?tni parafianie, na wspólnym wo?aniu o odnow? naszej wiary i o nowy dynamizm apostolski w Ko?ciele.

Proponujemy, aby motywem prowadz?cym nas w tej tegorocznej drodze modlitwy, sta?a si? tre?? poszczególnych Drogowskazów ku dojrza?o?ci chrze?cija?skiej. Przez kolejne dni Nowenny mog? nam towarzyszy? poszczególne tematy: Jezus Chrystus  (1), Niepokalana (2) , Duch ?wi?ty (3), Ko?ció? (4), S?owo Bo?e (5), Modlitwa (6), Liturgia (7), ?wiadectwo  (8)i Nowa Kultura (9). W sam dzie? Uroczysto?ci, jako owoc, winna objawi? si? owa - Agape (10) - doskona?a, Bo?a Mi?o?? rozlana w sercach naszych przez Ducha ?wi?tego.

Ca?o?? codziennego czuwania zasadniczo powinna trwa? ok. ½ godziny, za? sam przebieg móg?by wygl?da? nast?puj?co:

1.    Pie?? do Ducha ?wi?tego.
2.    Znak krzy?a i wprowadzenie (kap?ana lub osoby prowadz?cej modlitw?)   
S?owo wst?pne winno wskazywa? na osob? Bo?ego Ducha ujawniaj?cego si? w ró?nych przejawach swego dzia?ania. Tu w?a?nie nale?a?y skorzysta? z tre?ci kolejnego Drogowskazu.
3.    Sekwencja do Ducha ?wi?tego.
4.    Modlitwa spontaniczna przeplatana pie?niami chwa?y (ok. 15 min).
5.    B?ogos?awie?stwo (je?eli nie ma kap?ana to formu??: „Niech nas Bóg b?ogos?awi, broni od wszelkiego z?a i doprowadzi do ?ycia wiecznego. Amen.”).
6.    Pie??: „Zjednoczeni w Duchu” (warto tu piel?gnowa? owo stawanie w kr?gu i podanie sobie d?oni w drugiej strofie oraz wznoszenie ich w uwielbieniu, ?piewaj?c ostatni? zwrotk?).


Jest teraz ten szczególny czas, Bo?y czas ?aski! Nie przegapmy, nie prze?pijmy go! Pomy?lmy, ?e Pan Bóg naprawd? liczy teraz w?a?nie na nas! W??czmy si?, a nawet zainicjujmy t? mo?liwo?? w??czenia si? w ten Bo?y Wicher i zapro?my jak najwi?cej naszych sióstr i braci do szczerego wo?ania o nowe wylanie ?ask, o nowe przebudzenie wiary w naszej Ojczy?nie.

Wobec powy?szego, proponuj? poprosi? ksi??y Proboszczów o zamieszczenie w og?oszeniach parafialnych informacji o spotkaniach, które jeste?cie gotowi animowa? (!), z wyra?nym zaproszeniem wszystkich parafian do udzia?u w tej modlitwie. Równocze?nie warto dotrze? do wszystkich grup apostolskich dzia?aj?cych w parafii z bezpo?rednim zaproszeniem do w??czenia si? w to ukazanie znaku ró?norodno?ci przejawów dzia?ania Bo?ego Ducha oraz jedno?ci w pos?ugiwaniu.

Ks. Ryszard Nowak

 


Dla lepszego zrozumienia istoty tego czasu, zach?cam do lektury ksi??ki wspania?ego kap?ana, jednego z najwierniejszych wspó?pracowników S?ugi Bo?ego, Ojca Franciszka Blachnickiego, ?p. Ks. Stanis?awa Hartlieba. Ksi??ka ta, nosi tytu? „PI??DZIESI?T DNI RADO?CI PASCHALNEJ. Nowenna do Ducha ?wi?tego” i ukaza?a si? w Lublinie w 1993 r. nak?adem wydawnictwa ?wiat?o-?ycie.
  1. Jezus Chrystus jest moim ?wiat?em i ?yciem  oraz jedyn?  drog? do Ojca;  przyj??em Go jako mojego Pana i Zbawiciela: odda?em Mu swoje ?ycie, aby nim kierowa?.
  2. Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Cz?owieka oddanego ca?kowicie w Duchu ?wi?tym Chrystusowi, Jego s?owu i dzie?u; dlatego oddaj? si? Jej, rozwa?am z Ni? w ró?a?cu tajemnice zbawienia i na?laduj? J?.
  3. Duch ?wi?ty nama?ci? Jezusa; dzi?ki Chrystusowi i ja otrzyma?em Ducha ?wi?tego, który sprawi?, ?e narodzi?em si? na nowo do ?ycia dziecka Bo?ego skierowanego w mi?o?ci i pos?usze?stwie ku Ojcu; dlatego chc? prowadzi? ?ycie w Duchu, poddaj?c si? Jego tchnieniu i mocy.
  4. Ko?ció? wspólnota pielgrzymuj?cego ludu Bo?ego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu ?wi?tym jest jedynym ?rodowiskiem ?ycia, w którym mo?e rozwija? si? Nowy Cz?owiek; chc? wrasta? coraz g??biej w t? bratersk? wspólnot? poprzez ?yw? komórk? ma?ej grupy w ramach Ko?cio?a lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Ko?cio?a Powszechnego.
  5. S?owo Bo?e stanie si? dla mnie ?wiat?em ?ycia, je?eli b?d? podejmowa? sta?y wysi?ek zachowania go, pój?cia za nim i czynienia go s?owem ?ycia; dlatego chc? karmi? si? nim jak najcz??ciej, szczególnie przez osobiste i wspólne z bra?mi studiowanie Pisma ?wi?tego.
  6. Modlitwa jest oddechem Nowego ?ycia, wielkim przywilejem i rado?ci? Nowego Cz?owieka, ?ród?em mocy i dzie?em Ducha ?wi?tego w nas; dlatego chc? by? wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.
  7. Liturgia szczególnie Eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu ?wi?tym, znakiem objawiaj?cym i urzeczywistniaj?cym tajemnic? Ko?cio?a - wspólnoty oraz ?ród?em i szczytem jego ?ycia; dlatego chc? zawsze jak najpe?niej w niej uczestniczy?, a moim zaszczytem i rado?ci? jest s?u?ba w zgromadzeniu liturgicznym wed?ug wszelkich zalece? soborowej odnowy liturgii.
  8. ?wiadectwo s?owa i ?ycia jest nakazem Pana, który chce, aby ?wiat?o?? nasza ?wieci?a przed lud?mi i dlatego obieca? nam moc Ducha ?wi?tego, aby?my mogli sta? si? Jego ?wiadkami; ufaj?c tej mocy i modl?c si? o ni?, chc? przy ka?dej okazji wyznawa? Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.
  9. Nowa Kultura polega na uwolnieniu cz?owieka od wszystkiego, co poni?a jego godno?? oraz na rozwijaniu warto?ci osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach jego ?ycia; jest ona dzi? bardzo potrzebn? form? ?wiadectwa i ewangelizacji;  moim ?wiadectwem w tej dziedzinie b?dzie wi?c ofiara ca?kowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czysto?ci i skromno?ci jako wyrazu szacunku dla osoby.
  10. Agape czyli pi?kna mi?o??, któr? Duch ?wi?ty rozlewa w sercach naszych, dzi?ki której osoba mo?e odnale?? si? w pe?ni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bli?nich, jest najwy?sz? form? ?wiadectwa i urzeczywistniania si? osoby; dlatego poprzez sta?? metanoi?, przekre?lanie swego egoizmu, na?ladowanie Chrystusowego Krzy?a, chc? wdra?a? si? w postaw? bezinteresownej s?u?by - diakonii, s?u??c na wzór Syna Cz?owieczego wspólnocie Ko?cio?a oraz wszystkim braciom, zw?aszcza najmniejszym i uci?nionym.

Napisał marcelka dnia 4/5/2009 13:25:24 (2110 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole