Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Krzy? ?wiatowych Dni M?odzie?y podczas uroczysto?ci w 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski

Ju? od miesi?ca po Polsce peregrynuje Krzy? ?wiatowych Dni M?odzie?y, przekazany m?odym 25 lat temu przez Jana Paw?a II. Krzy? nawiedzi? dot?d 17 diecezji. W najbli?szym czasie przy nim b?d? celebrowane uroczysto?ci w 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski: w Krakowie, Gnie?nie i Warszawie.

 

Kraków, 29-31 V

W archidiecezji krakowskiej Krzy?, wraz z w?druj?c? wraz z nim Ikon? Matki Bo?ej, zostanie przyj?ty w pi?tek 29 maja o godz. 16.00 w Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w ?agiewnikach w czasie Mszy ?w. W dniu nast?pnym rano rozpocznie si? Diecezjalne Forum Duszpasterstwa M?odzie?y. - Inicjatywa zorganizowania Forum wysz?a od ksi?dza kardyna?a Stanis?awa Dziwisza, który powo?a? tak?e na nowo funkcj? diecezjalnego duszpasterza m?odzie?y. Zaproponowa?, aby w 30. rocznic? pami?tnego spotkania Jana Paw?a II z m?odzie?? na Ska?ce spróbowa? uczyni? refleksj? nad faktycznym stanem duszpasterstwa m?odzie?owego w naszej archidiecezji. Forum ma by? nie tylko wspomnieniem tamtego radosnego spotkania z Ojcem ?w. ale prób? spojrzenia na m?odych po trzydziestu latach i refleksj? nad tamtym nauczaniem papieskim, co niego zosta?o, co z nim zrobili?my – wyja?niaj? organizatorzy spotkania, ks. Piotr Iwanek (diecezjalny duszpasterz akademicki) i ks. Pawe? Kubani (diecezjalny duszpasterz m?odzie?y). Podczas Forum m?odzi wys?uchaj? ?wiadectw uczestników czuwania z Ojcem ?wi?tym w 1979 r., b?d? te? pracowa? nad przes?aniem „M?odzi do m?odych”, które zostanie przekazane rówie?nikom wieczorem.

O godz. 15.30 rozpocznie si? pielgrzymka ze znakami ?wiatowych Dni M?odzie?y z ?agiewnik na Ska?k?. Drodze b?dzie towarzyszy? nabo?e?stwo Drogi ?wiat?a (Via Lucis).

Na Ska?ce od godz. 18.00 b?dzie trwa? koncert zespo?u „Siewcy Lednicy”. W trakcie koncertu zostanie powitany Krzy? i Ikona ?DM. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Stanis?awa Dziwisza rozpocznie si? o godz. 19.00. W trakcie Mszy ?w. m?odzi przynios? swoje zobowi?zanie w??czenia si? w budow? Centrum Jana Paw?a II „Nie l?kajcie si?”. Spotkanie obejmuje tak?e koncert uwielbieniowy zespo?u „Trzecia Godzina Dnia”. Zako?czy si? ono modlitw? w godzin? ?mierci Jana Paw?a II. Ch?tni b?d? mogli pozosta? na czuwaniu w wigili? uroczysto?ci Zes?ania Ducha ?wi?tego.

 

Gniezno, 3-4 VI

M?odzie? archidiecezji gnie?nie?skiej spotka si? przy Krzy?u ?wiatowych Dni M?odzie?y 3 czerwca. Dok?adnie 30 lat od czasu, gdy Jan Pawe? II po raz pierwszy spotka? si? podczas pielgrzymki wieczorem z m?odzie??. Do tego wydarzenia b?dzie nawi?zywa?o spotkanie przy Krzy?u ?DM.

Znaki ?wiatowych Dni M?odzie?y zostan? powitane na gnie?nie?skim rynku o godz. 19.00. Procesja do katedry zostanie wzbogacona o stacje spotkania z krzy?em, a w samej katedrze rozpocznie si? nabo?e?stwo adoracji krzy?a. O godz. 20.00 zostanie odtworzony film ukazuj?cy wizyt? Ojca ?w. Jana Paw?a II w Gnie?nie w 1979 r. i wieczorne spotkania z m?odzie??. Osoby, które w roku 1979 sz?y w delegacji w imieniu m?odzie?y do Ojca ?w. na balkon, podziel? si? swoim ?wiadectwem i refleksjami. Dalsz? cz??? spotkania wype?ni modlitwa m?odych i podj?cie przes?ania papieskiego. O 21.00 zebrani wyrusz? ze ?piewem Bogurodzicy (wersja gnie?nie?ska) w procesji pod balkon rezydencji arcybiskupów gnie?nie?skich, gdzie odby?o si? spotkanie w 1979 r. Tam, po modlitwie Apelu Jasnogórskiego, s?owo wyg?osi metropolita gnie?nie?ski abp Henryk Muszy?ski. M?odzi powróc? do katedry, by czuwa? przy Krzy?u ?DM.

W dniu nast?pnym do katedry na modlitw? przed Krzy?em b?dzie przychodzi? m?odzie? poszczególnych szkó?. Po Eucharystii Krzy? zostanie przekazany nast?pnej diecezji.

 

Warszawa, 5-6 VI

W Warszawie Krzy? przyjmie 5 czerwca diecezja warszawsko-praska. O godzinie 18.00 w praskiej katedrze abp Henryk Hoser b?dzie przewodniczy? Eucharystii. Uroczyste wniesienie Krzy?a i Ikony Maryi nast?pi o godz. 19.00. B?d? przypomniane s?owa Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II, nie zabraknie ?wiadectw o pierwszej pielgrzymce sprzed 30 lat. W dalszej cz??ci czuwania zostanie wyg?oszona katecheza o krzy?u iodprawiona droga krzy?owa. Grupa Uwielbienia b?dzie animowa? modlitw?, któr? zako?czy Apel Jasnogórski.

Organizatorzy czuwania – Ruch ?wiat?o-?ycie Diecezji Warszawsko-Praskiej – zapraszaj? do katedry nie tylko m?odych, ale wszystkich, którzy chc? adorowa? Krzy? ?wiatowych Dni M?odzie?y. Podobnie na pielgrzymk? z Krzy?em 6 czerwca.

Po b?ogos?awie?stwie abp. Hosera o godzinie 7.30 Krzy? ruszy spod katedry w stron? pl. Pi?sudskiego, gdzie 6 czerwca b?dzie mia?o miejsce czuwanie modlitewne w 30. rocznic? pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny i wypowiedzianych w tym miejscu s?ów: „Niech zst?pi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. W tym przemarszu przejdzie bp Henryk Tomasik, przewodnicz?cy Rady Episkopatu ds. Duszpasterstwa M?odzie?y, a tak?e dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ?wiatowych Dni M?odzie?y ks. Grzegorz Suchodolski. Z racji remontu na Trasie W-Z pielgrzymi przejd? z Krzy?em Mostem ?wi?tokrzyskim. O godz. 9.00 Krzy? zostanie przekazany siostrom wizytkom z Krakowskiego Przedmie?cia. Siostry klauzurowe b?d? go adorowa? przez godzin?. W tym czasie uczestnicy przemarszu zajm? miejsca na pl. Pi?sudskiego. Uroczyste wprowadzenie Krzy?a i Ikony w asy?cie sztandarów i b?bniarzy nast?pi ok. godz. 10.30. W tym czasie ks. Suchodolski opowie o historii Krzy?a, a nast?pnie bp Tomasik b?dzie animowa? modlitw? przy Krzy?u. Pozostanie on na pl. Pi?sudskiego do zako?czenia uroczysto?ci, ok. godz. 22.

 

Krzy? ?wiatowych Dni  M?odzie?y razem z Ikon? pielgrzymuje po Polsce od 25 kwietnia do 29 czerwca. Krzy? ten zosta? przekazany przez Jana Paw?a II m?odym 22 kwietnia 1984 roku. Wielokrotnie przemierzy? wszystkie kontynenty, gromadz?c zawsze wielkie rzesze m?odych pragn?cych kroczy? za Chrystusem. Przy nim odbywaj? si? zawsze ?wiatowe Dni M?odzie?y.

 

Napisał marcelka dnia 21/5/2009 14:47:31 (1532 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole