Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
?wiadectwa

Kiedy s?uga Bo?y Jan Pawe? II 30 lat temu przewodniczy? 2 VI 1979 roku mszy ?wi?tej na placu Zwyci?stwa, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, siedzia?em jako 11-letni ch?opiec wraz z rodzicami, siostr?, dziadkami i starsz? s?siadk?, która nie mia?a telewizora, w moim rodzinnym domu w Tarnowskich Górach.

Wspólnie ogl?dali?my transmisj? mszy ?wi?tej z Placu Zwyci?stwa w Warszawie. Niewiele wówczas rozumia?em z tego co si? dzia?o. Ale czym? niezwyk?ym by? dla mnie fakt, ?e ogl?dali?my msz? ?wi?t? w TV. Nie zapami?ta?em wówczas s?ów „Niech zst?pi duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Uderzy? mnie inny moment ogl?danej w TV mszy ?wi?tej. Mianowicie nasza s?siadka, starsza pani, kaza?a nam ukl?kn?? przed telewizorem, kiedy by?o pokazywane przeistoczenie. To by?o co? bardzo niecodziennego, co pozosta?o w pami?ci 11-letniego ch?opca. Dopiero 3 lata pó?niej, kiedy trafi?em do wspólnoty oazowej, znalaz?em si? w diakonii ewangelizacji, która mia?a zwyczaj ka?de spotkanie ko?czy? s?owami papieskiej modlitwy z Placu Zwyci?stwa. Dowiedzia?em si? wówczas, ?e Za?o?yciel Ruchu ?wiat?o-?ycie, ks. Blachnicki uczyni? s?owa tej modlitwy my?l? przewodnia modlitewnej cz??ci Planu Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem”. Mog? powiedzie?, ?e od tego czasu odkrywa?em, ?e bez modlitwy, jakakolwiek ewangelizacja nie b?dzie skuteczna. Przywi?za?em si? równie? do tego modlitewnego wezwania s?ugi Bo?ego Jana Paw?a II „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”, poniewa? ta modlitwa od tamtego czasu towarzyszy?a mi w moim ?yciu! Nosz? w moim sercu g??bokie przekonanie o mocy tej modlitwy!

Dlatego, kiedy u?wiadomi?em sobie, ?e w tym roku minie 30 lat od momentu, kiedy zosta?a wypowiedziana, stwierdzi?em, ?e wpatrzeni w s?ug? Bo?ego Jana Paw?a II musimy jego modlitw? na nowo z ca?? moc? wypowiedzie? w Warszawie na Placu Pi?sudskiego. Wierz?, ?e je?li na nowo, na wzór s?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, wezwiemy Ducha ?wi?tego, to wydarza si? cuda na miar? tych sprzed 30 lat! Dlatego jeszcze raz gor?co zapraszam do udzia?u w czuwaniu na placu Pi?sudskiego dnia 6 VI 2009 roku, aby?my wspólnie zawo?ali o odnow? duchow? ludzkich serc w Polsce, Europie i ca?ym ?wiecie!

Pisz?c tych kilka s?ów ?wiadectwa o osobistym do?wiadczeniu mocy modlitwy do Ducha ?wi?tego chc? równie? zach?ci? internautów, aby zamieszczali w tym miejscu  osobiste ?wiadectwa do?wiadczenia mocy Bo?ej, szczególnie w kontek?cie modlitwy do Ducha ?wi?tego i wydarze? sprzed 30 lat, które sta?y si? naszym udzia?em za spraw? s?ugi Bo?ego Jana Paw?a II. Piszcie, bo ?askami Bo?ymi trzeba si? dzieli?!  

     Pozdrawiam! 

     Ks. Adam Wodarczyk

     Moderator generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie

Napisał tstempko dnia 25/5/2009 13:25:09 (1307 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole