Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Po 30 latach – ruchy katolickie zapraszaj? na modlitw? na pl. Pi?sudskiego

Wielkie czuwanie modlitewne, które odb?dzie si? 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego w Warszawie w 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny b?dzie dzi?kczynieniem za przemiany, jakie dokona?y si? po pami?tnej modlitwie oraz inspiracj? na przysz?o?? – powiedzia?a nowa przewodnicz?ca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, Regina Pruszy?ska. W wywiadzie dla KAI mówi m.in. o kondycji ruchów i stowarzysze? katolickich w Polsce, a tak?e wspomina papiesk? pielgrzymk? sprzed 30 lat.

KAI: Jakie znaczenie dla cz?onków ruchów katolickich - uczestników wielkiego czuwania modlitewnego, które odb?dzie si? 6 czerwca - ma 30. rocznica I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny i tamtej pami?tnej modlitwy na pl. Zwyci?stwa w Warszawie?

Regina Pruszy?skaRegina Pruszy?ska: - Ruchy i stowarzyszenia katolickie s? rzeczywisto?ci?, któr? – mo?na powiedzie? – inicjuje sam Duch ?wi?ty. W zwi?zku z tym, spotkanie na placu Pi?sudskiego b?dzie okazj?, aby?my mogli dzi?kowa? Panu Bogu za tchnienie Ducha ?wi?tego w inicjatorów ruchów i stowarzysze?. Najcz??ciej powsta?y one w ten w?a?nie sposób, ?e jaki? cz?owiek mia? niezwyk?y charyzmat b?d? sytuacja spo?eczno-gospodarczo-polityczna domaga?a si? zaj?cia jakim? obszarem apostolstwa. Podj?cie z moc? Ducha ?wi?tego tych wyzwa? mobilizuje nas do tego, aby si? spotka? na pl. Pi?sudskiego i dzi?kowa? za to, co si? sta?o 30 lat temu. Wtedy dokona?o si? wylanie Ducha ?wi?tego.

Jednocze?nie uwa?am, ?e obecne czasy te? wymagaj? czerpania z mocy i si?y Ducha ?wi?tego, one wcale nie s? ?atwiejsze, s? zupe?nie inne. Mamy wolno??, ale t? wolno?? musimy bardzo m?drze zagospodarowywa?. Tego nas uczy? Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II. Nie zagospodarujemy wolno?ci, je?eli nie b?dziemy mieli ?cis?ego kontaktu z Duchem ?wi?tym, bo On ma nam podpowiedzie? jak mamy to robi?. Nie chcemy tej wolno?ci zagospodarowywa? wed?ug naszego my?lenia ludzkiego, nasz? perspektyw? jest wieczno??. Cz?onkowie ruchów i stowarzysze? katolickich maj?c tak? ?wiadomo??, chc? prosi? Ducha ?wi?tego o nowe wylanie jego darów.

KAI: Czyli, jak rozumiem, to spotkanie ma by? nie tylko celebrowaniem rocznicy, ale tak?e inspiracj? na przysz?o???

- Ma by? modlitw? i inspiracj? na przysz?o??, w tych czasach dosy? trudnych, kiedy mówimy o kryzysie zarówno gospodarczym, ekonomicznym jak i o kryzysie moralnym. Z drugiej strony, si?gamy do przemówienia Jana Paw?a II sprzed 30 lat, kiedy Ojciec ?wi?ty mówi?, ?e cz?owieka nie mo?na zrozumie? bez Chrystusa. Ma?o tego, cz?owiek sam siebie nie mo?e poj?? bez Chrystusa. Te w?a?nie s?owa nas równie? skierowuj? na odpowiednie dzia?anie. Widzimy, ?e ?wiat d??y do takiego ?ycia jakby Pana Boga nie by?o. To nie jest droga dobra dla cz?owieka. Nic m?drzejszego od dzie?a Bo?ego nie ma. Chcemy z tej prawdy czerpa?, chcemy t? prawd? nie?? innym ludziom i chcemy si? równie? modli? o to, aby prawda o Jezusie Chrystusie dociera?a do wszystkich.

KAI: Ruchy i stowarzyszenia s? pewnego rodzaju elit? w Ko?ciele, anga?uj? si? w jego ?ycie. Jak Pani – jako przewodnicz?ca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich – ocenia ich potencja?? Czy jest to potencja? g?ównie modlitewny i ewangelizacyjny czy mo?e te? inny?

- Potencja? mo?na ocenia? wed?ug ró?nych mierników. W sytuacji obecnej, cz?sto mówi si? o liczebno?ci tych ruchów. Moje rozeznanie jest takie, ?e liczebnie nie rozwijamy si?, jeste?my w miejscu. Natomiast poszli?my „w g??b”. Ufamy, ?e w?a?nie ta modlitwa do Ducha ?wi?tego na placu Pi?sudskiego spowoduje, ?e z wi?ksz? moc? i si?? wyjdziemy na zewn?trz naszych wspólnot. Na pewno potrzebna jest nam, dla wzmocnienia tego potencja?u, modlitwa.

Ruchy i stowarzyszenia maj? bardzo ró?ne charyzmaty, którymi ?yj? na co dzie?, ale widzimy, jak w krótkim czasie zmieni?a si? rzeczywisto?? i te ruchy musz? dokonywa? swoistego aggiornamento (aktualizacji - przyp. KAI) swojej formacji, aby ludzie ?wieccy zechcieli skorzysta? z ich propozycji. Jednocze?nie musimy pami?ta? o tym, ?e ?wiat jest dzi? inny ni? np. w 2000 roku, dlatego poszukujemy nowych metod i formy dotarcia do spo?ecze?stwa, ludzi, którzy s? bardzo zaj?ci prac? zawodow?.

Zale?y nam te? na tym, aby trafi? do ludzi z przedzia?u wiekowego od 30 do 50 lat. Oni s? bardzo aktywni, ale w tej grupie wiekowej s? te? rodzice wychowuj?cy dzieci: matki i ojcowie. Mi?dzy innymi dlatego w pa?dzierniku organizujemy konferencj? dotycz?c? rodziny, jej program jest ju? na naszej stronie internetowej. Nie mówimy o tym, czym rodzina powinna by?, tylko wskazujemy trudne obszary ?ycia rodzinnego i chcemy odpowiedzie? co z tymi problemami mo?na zrobi?. Ludzk? rzecz? jest upada?, grzech nas dotyczy, ale nieludzk? rzecz? jest trwa? w grzechu dlatego poszukujemy dróg wyj?cia. To aggiornamento, o którym wspomnia?am, dokonuje si? w ruchach i stowarzyszeniach, polega na tym, ?eby w obecnej rzeczywisto?ci by? aposto?em.

KAI: Zmieni?y si? realia – to fakt. Jakie wi?c tendencje dostrzega Pani w ruchach i stowarzyszeniach?

- Zauwa?y?am wr?cz konieczno?? wspó?pracy pomi?dzy ruchami. Je?li chcemy, ?eby rozwija? si? Eucharystyczny Ruch M?odych skierowany do dzieci ze szkó? podstawowych, pocz?wszy od dzieci pierwszokomunijnych, bo przecie? to niezwykle wa?ny dla Ko?cio?a i dla spo?ecze?stwa okres formacji dziecka, to trzeba wesprze? ten ruch. Na forum Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzysze? Katolickich mówili?my o tym, ?e by?oby dobrze, ?eby doro?li z innych ruchów wsparli dzia?ania animatorów Eucharystycznego Ruchu M?odych, ?eby jak najwi?cej tych grup w Polsce powsta?o.

Wa?na jest te? tzw. dro?no?? formacji. Je?eli dziecko po szkole podstawowej jest w Eucharystycznym Ruchu M?odych, to bardzo musimy troszczy? si? o to i wiele wysi?ku w?o?y?, aby tych dzieci „nie zgubi?”, ale zaproponowa? im co?, gdy b?d? ju? w gimnazjum, na dalszym etapie, niezwykle trudnym w rozwoju psychofizycznym. Nie ukrywam, ?e recepty nie mamy, ale problem widzimy i chcemy go rozwi?za?.

Chcemy te? w??czy? si? w ?ycie parafii, by tam wspomóc dzia?alno?? duszpastersk?. W ruchach i stowarzyszeniach s? fachowcy z ró?nych dziedzin i ten potencja?, którym dysponuj? zarówno intelektualny, jak i formacyjny chcemy, ?eby by? wykorzystywany.

Nast?pna kwestia: chcemy, ?eby jak najwi?cej osób z ruchów i stowarzysze? zna?o katolick? nauk? spo?eczn? Ko?cio?a. Chocia? sama jej znajomo?? jest tylko punktem wyj?cia, to istotnym elementem po dostrze?eniu problemu i ocenieniu go w ?wietle Ewangelii jest podj?cie stosownych dzia?a?. Te zagadnienia podejmujemy te? w Centrum Duchowo?ci ?wieckich, które dzia?a w Warszawie. W listopadzie na plenarnym spotkaniu ORRK chcemy zaj?? si? etyk? gospodarki rynkowej, bo przecie? jako ?wieccy funkcjonujemy w ró?nych obszarach ?ycia spo?ecznego. Problemów widzimy tak du?o, ?e musimy modli? si? o si?y, ?eby podo?a? ró?nym wyzwaniom, które stoj? przed nami.

KAI: Wspieranie parafii jest niew?tpliwie spraw? wa?n?, ale zastanawiam si? czy ci ?wieccy eksperci z ruchów, o których Pani wspomnia?a, nie powinni raczej bardziej by? obecni w swoich ?rodowiskach? Czy jako ?wieccy katolicy maj? do spe?nienia g?ównie zadania ewangelizacyjne czy mo?e wa?ne jest i to, ?eby byli specjalistami w swojej bran?y?

- Formacja w ruchach ma prowadzi? do tego, ?e stajemy si? ?wiadkami Chrystusa w ?rodowisku rodzinnym, w pracy i w spo?ecze?stwie. Nie uciekamy od takich kwestii jak podejmowanie wyzwa? do startowania w wyborach ró?nego rodzaju zarówno do samorz?dów lokalnych, jak i parlamentu. Tam te? s? nasi ludzie, którzy maj? za sob? kilkuletni? formacj? w ruchach. Ruchy i stowarzyszenia nie uwa?aj?, ?e polityka nie jest dla nich, cho? nie jest tak, ?e kto? idzie do wyborów jako przedstawiciel którego? z ruchów, na ogó? czyni to jako prywatna osoba. My wiemy o tym, ?e wywodzi si? z którego? z ruchów, chcemy go wspiera? w modlitwie, wspomóc organizacyjnie, by móg? podo?a? swoim obowi?zkom.

KAI: Wracaj?c jeszcze do w?tku modlitwy na placu Pi?sudskiego, o jak? przemian? b?d? modli? si? tam ruchy i stowarzyszenia?

- O to, by Polacy u?wiadomili sobie, ?e Jezus Chrystus jest tym, który wype?nia serca ludzkie. Odrzucenie go i brak wspó?pracy z Duchem ?wi?tym skazuje cz?owieka na pozostawienie samemu sobie. We wspólnocie Ko?cio?a, zupe?nie inaczej widzimy perspektyw? naszego ?ycia. Ona si?ga wieczno?ci. A obecny ?wiat w wielu dzia?aniach post?puje tak, jakby Boga nie by?o. Moj? nadziej? jest to, ?e ludzie, którzy podejmuj? decyzje polityczne przejrz? i b?d? wspó?pracowali na rzecz dobra cz?owieka.

Wa?ne jest te?, aby?my potrafili wybiera?, co tak naprawd? w ?yciu jest najwa?niejsze i znale?? odpowied? na to, jak mamy uporz?dkowa? swój czas i dzia?ania ka?dego dnia. ?ad Bo?y jest nasz? si?? i moc?. Jestem przekonana, ?e Duch ?wi?ty w takim rozeznaniu nam pomo?e.

KAI: Przed 30 laty by?a Pani na placu Zwyci?stwa?

- Tak, oczywi?cie! Dla mnie by?o to pierwsze spotkanie z Ojcem ?wi?tym Janem Paw?em II. To czego do?wiadczy?am: by?a to w czasach komunistycznych pierwsza mo?liwo?? do?wiadczenia tak du?ej wspólnoty. Aczkolwiek by?y obawy, z której strony jakakolwiek inwigilacja nast?pi. Dlaczego mówi? o tych obawach? Uczestniczy?am w organizacji siedemnastych grup akademickich pieszej pielgrzymki z Warszawy na Jasn? Gór? i tam tego co rusz do?wiadczali?my, wi?c nikt z nas nie wierzy?, ?e b?dzie sielanka pod tym wzgl?dem. Ale kiedy znale?li?my si? na placu Zwyci?stwa to rzeczywi?cie z ogromnym entuzjazmem ws?uchiwali?my si? w wypowiadane przez Jana Paw?a II s?owa. Oprócz mocy Ducha, jak? Ojciec ?wi?ty przekazywa? nam, dla mnie osobi?cie niezwykle wa?nym i warto?ciowym by? sposób przekazania. Uczyni? to jak wysokiej klasy retor, potrafi? zaakcentowa? te tre?ci, które wymaga?y wi?kszego skupienia oraz te, na które chcia? zwróci? nasz? uwag?, ale by? to j?zyk ?wiadka. Wtedy na placu Zwyci?stwa przemawia? Jan Pawe? II – cz?owiek z naszego narodu, który doskonale zna? nasz? histori? i trudno?ci a jednocze?nie namiestnik Chrystusa. Mia?am t? ?wiadomo??, ?e jest to prorok, który wytycza kierunki dla przysz?ych dziejów Polski i Ko?cio?a. Rzeczywisto?? to pó?niej potwierdzi?a.
 

Rozmawia?a Anna Wojtas

Napisał marcelka dnia 28/5/2009 8:50:00 (907 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole