Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Benedykt XVI: Odnowa oblicza ziemi nie jest jednak mo?liwa bez przemiany ludzkich serc

Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego oraz konsekwencje i wyzwania zwi?zane z obecno?ci? Trzeciej Osoby Boskiej w ?yciu wiernych by?y przedmiotem papieskiego rozwa?ania przed modlitw? Regina Coeli. „Serdecznie pozdrawiam rodaków S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II. To on, trzydzie?ci lat temu, wo?a? w Warszawie: «Niech zst?pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!». Jeste?my ?wiadkami zmian dokonuj?cych si? w ?wiecie. Odnowa oblicza ziemi nie jest jednak mo?liwa bez przemiany ludzkich serc. Dlatego b?agamy: niech zst?pi Duch Twój i odnowi nasze serca w Chrystusie. ?ycz? wszystkim takiej odnowy” - powiedzia? Papie? po polsku. (Pos?uchaj).

Benedykt XVI wskaza?, ?e historyczne wydarzenie z jerozolimskiego Wieczernika uczyni?o z uczniów Chrystusa prawdziw? wspólnot? misyjn?.

„Duch ?wi?ty jest dusz? Ko?cio?a – stwierdzi? Papie?. – Czym by si? on sta? bez Niego? By?by z pewno?ci? wielkim ruchem historycznym, z?o?on? i trwa?? instytucj? spo?eczn?, by? mo?e rodzajem agencji humanitarnej. I tak? naprawd? bywa w oczach tych, którzy patrz? na? spoza perspektywy wiary. W rzeczywisto?ci jednak Ko?ció? w swej prawdziwej naturze i najbardziej autentycznych przejawach dziejowych jest tworzony i prowadzony przez Ducha swego Pana. To ?ywe cia?o, którego ?ywotno?? jest w?a?nie niewidzialnym owocem boskiego Ducha”.

?ród?o: Radio Watyka?skie

Napisał marcelka dnia 31/5/2009 18:31:29 (526 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole