Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »

Obchody 30. rocznicy wizyty Jana Paw?a II w by?ym obozie niemieckim

Specjalna jubileuszowa Msza polowa, upami?tniaj?ca 30 rocznic? wizyty Jana Paw?a II w KL Auschwitz-Birkenau, odb?dzie si? w niedziel?, 17 maja, na terenie parafii pw. Matki Bo?ej Królowej Polski w O?wi?cimiu-Brzezince.

Czytaj więcej... | 2683 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 16/5/2009 22:56:24 (484 odsłon)

Metropolita Wroc?awski zaprasza na czuwanie w 30-lecie I pielgrzymki Jana Paw?a II

W zwi?zku z obchodami 30. rocznicy pierwszej Pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny Metropolita Wroc?awski  skierowa? komunikat do duchowie?stwa i wiernych Archidiecezji Wroc?awskiej. Arcybiskup Marian Go??biewski osobi?cie zaprosi? cz?onków stowarzysze? i ruchów katolickich do uczestnictwa w wielkim czuwaniu modlitewnym na placu Pi?sudskiego w dniu 6 czerwca 2009 roku. Przypomina równie? o niezwyk?ej roli pierwszej pielgrzymki, do której Papie? wraca? przy ka?dej jej rocznicy.

Czytaj więcej... | 3768 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 12/5/2009 23:55:22 (433 odsłon)

Pierwszy polski komiks o Janie Pawle II - w 30. rocznic? pielgrzymki

Pierwszy polski komiks o Janie Pawle II do??czony jest do najnowszego numeru „Ma?ego Go?cia Niedzielnego”. Okazj? do tego jest przypadaj?ca w?a?nie 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski.

Czytaj więcej... | 1722 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 7/5/2009 13:14:15 (731 odsłon)

Uroczysto?ci ku czci ?w. Stanis?awa z udzia?em Episkopatu Polski odb?d? si? 10 maja w Krakowie.  Przypomnijmy, ?e pierwsza pielgrzymka Jana Paw?a II by?a zwi?zana z obchodzon? w 1979 r. dziewi??setn? rocznic? ?mierci ?w. Stanis?awa.

Czytaj więcej... | 2047 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/5/2009 20:22:31 (514 odsłon)

"Bez w?tpienia duchowym pocz?tkiem przemian w Polsce i ca?ej Europie ?rodkowowschodniej sta?a si? ju? 30 lat temu pielgrzymka Jana Paw?a II do Ojczyzny i tre?? jego nauczania. Szczególn? warto?? dla Narodu mia?a wtedy równie? modlitwa, której syntez? s? pami?tne s?owa: ”Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi; tej ziemi.” Przywo?uj?c tamto wydarzenie ponawiamy to wielkie wo?anie o moce Ducha ?wi?tego i odnow? moraln? ca?ego Narodu. Niech nas w tej modlitwie wspiera Jasnogórska Królowa Polski" - podkre?lili biskupi w komunikacie Rady Sta?ej i biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze.

Czytaj więcej... | 1979 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 3/5/2009 13:30:00 (457 odsłon)
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole