Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
(1) 2 3 4 5 »

Premierowy pokaz filmu „Przybywam do Was jako syn tej ziemi...”

Ju? w najbli?sz? niedziel?, 11 pa?dziernika, w  TVP1 o godz.15.55 zostanie wyemitowany  film „Przybywam do Was jako syn tej ziemi...” Piotra Kota. Jest on relacj? z pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do ojczyzny. Mottem podró?y, która odby?a si? na pocz?tku czerwca1979 roku, by?y s?owa „Gaude mater Polonia”, czyli „Raduj si?, matko Polsko”.

Czytaj więcej... | 927 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 9/10/2009 6:20:00 (847 odsłon)

22 sierpnia tego roku wyruszy VII Pielgrzymka na Rolkach - pod has?em "Niech zst?pi duch Twój". Aby zobaczy? zdj?cia z trasy i po informacje, jak si? zapisa?, zapraszamy na www.rolkowa.pl

Napisał marcelka dnia 6/8/2009 14:53:40 (1007 odsłon)

Warsztaty "M?odzi Tej Ziemi"

Ka?dy Polak zna s?owa Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II „Niech zst?pi Duch ?wi?ty i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”. To w?a?nie te s?owa i bliska naturze postawa Papie?a sta?y si? inspiracj? do stworzenia projektu edukacyjnego „M?odzi Tej Ziemi”. Jest to nowa inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y Diecezji Drohiczy?skiej, której celem jest aktywizacja m?odych ludzi w lokalnych ?rodowiskach, kreowanie postaw prospo?ecznych i ekologicznych, rozwój duchowy oraz rozwijanie kreatywno?ci m?odych ludzi.

Czytaj więcej... | 1199 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 10/7/2009 12:48:36 (927 odsłon)

Po raz czwarty w sobot? 18 lipca na Jasn? Gór? dotr? promieni?cie pielgrzymi na rowerach. Ich trasy z??cz? si? pod katedr? cz?stochowsk?, sk?d wspólnie przejad? do jasnogórskiego sanktuarium. Pielgrzymi nawi??? do 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Paw?a II.

Czytaj więcej... | 2555 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/7/2009 15:21:26 (791 odsłon)

O?tarz procesji Bo?ego Cia?a przy krzy?u na pl. Pi?sudskiego

W tym roku jeden z o?tarzy g?ównej procesji Bo?ego Cia?a w Warszawie stanie przed krzy?em na pl. Pi?sudskiego, który upami?tnia pielgrzymk? z 1979 r.

Czytaj więcej... | 713 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 13:51:17 (2327 odsłon)

Informacje o uroczysto?ciach religijnych, wystawach i koncertach organizowanych z okazji rocznicy pierwszej pielgrzymki mo?na znale?? na stronie www.diecezja.pl.

Czytaj więcej... | 1251 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:11:52 (762 odsłon)

Krzy? na pl. Pi?sudskiego wezwaniem do ewangelizacji

„Tam, gdzie stawia si? krzy?, powstaje znak, ?e dotar?a ju? Dobra Nowina o zbawieniu cz?owieka przez Mi?o??. Tam, gdzie stawia si? krzy?, powstaje znak, ?e rozpoczyna si? ewangelizacja” – te s?owa wypowiedzia? Jan Pawe? II w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 r. Warto je przywo?a? po trzydziestu latach, gdy na pl. Pi?sudskiego w Warszawie jako symbol upami?tniaj?cy pierwsz? pielgrzymk? staje w?a?nie krzy?.

Czytaj więcej... | 3413 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/6/2009 0:34:33 (794 odsłon)

Dzisiaj rozpoczynaj? si? warszawskie obchody 30-lecia I pielgrzymki

- Wierz?, ?e je?li na nowo, na wzór S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, wezwiemy Ducha ?wi?tego, to wydarz? si? cuda na miar? tych sprzed 30 lat! Dlatego jeszcze raz gor?co zapraszam do udzia?u w czuwaniu na placu Pi?sudskiego dnia 6 czerwca, aby?my wspólnie zawo?ali o odnow? duchow? ludzkich serc w Polsce, Europie i ca?ym ?wiecie! – zach?ca ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie, inicjator czuwania w 30-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny.

Czytaj więcej... | 3479 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/6/2009 0:29:39 (700 odsłon)

Przyj?cie Krzy?a ?wiatowych Dni M?odzie?y w diecezji warszawsko-praskiej i plener malarski m?odych artystów na pl. Pi?sudskiego zainauguruj? 5 czerwca spotkanie ruchów w Warszawie. Ponad setka oazowiczów z Krakowa przyjedzie wieczorem do stolicy Poci?giem Papieskim.

Czytaj więcej... | 2965 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 4/6/2009 14:01:54 (716 odsłon)

Ruchy odnowy Ko?cio?a b?d? si? modli? o duchow? i spo?eczn? odnow?

Cz?onkowie wspólnot i ruchów katolickich z ca?ej Polski spotkaj? si? 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego w Warszawie. B?d? te? wspólnoty zakonne i delegacje wiernych z diecezji. ¬– Chcemy powróci? do tego wielkiego wo?ania Jana Paw?a II o odnow? oblicza ziemi. O to b?dziemy si? wspólnie modli? – zapowiada ks. Adam Wodarczyk, inicjator czuwania.

Czytaj więcej... | 2927 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 4/6/2009 14:01:00 (743 odsłon)
(1) 2 3 4 5 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole