Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
(1) 2 »
Media o Pielgrzymce

NDUpami?tniaj?cy pierwsz? pielgrzymk? Jana Paw?a II do Polski krzy? zosta? w sobot? ods?oni?ty na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Nawi?zuje on do krzy?a, który by? cz??ci? papieskiego o?tarza w czasie Mszy ?w. w 1979 roku. U podnó?a rze?by zosta?a przytwierdzona p?yta z wyrytymi s?owami wypowiedzianymi przez Ojca ?wi?tego podczas Mszy ?wi?tej w 1979 roku: "Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Amen" - opisuje Nasz Dziennik.

Czytaj więcej... | 2801 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:06:32 (845 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Uroczyste ods?oni?cie krzy?a papieskiego na pl. Pi?sudskiego [Dz, Waw, 8.06.2009]

DziennikWarszawiacy i wierni z ca?ego kraju uczestniczyli w sobot? w  uroczysto?ci  ods?oni?cia krzy?a na pl. Pi?sudskiego.  Krzy?  stan?? w miejscu, w którym Jan Pawe? II 30 lat temu,  podczas  pierwszej  pielgrzymki,  wypowiedzia?  pami?tne  s?owa:  „Niech  zst?pi Duch Twój  i  odnowi  oblicze ziemi. Tej ziemi”. Ods?oni?cia dokonali  metropolita  warszawski abp Kazimierz Nycz i prezydent  stolicy  Hanna Gronkiewicz-Waltz. W uroczysto?ciach  uczestniczy?  równie? prezydent Lech Kaczy?ski z ?on?.

Czytaj więcej... | 1676 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:03:27 (914 odsłon)
Media o Pielgrzymce

„Dzi?kuj?” chroni od z?a [?W, 8.06.2009]

ZWW krzy?u to, co niemo?liwe, staje si? mo?liwe – powiedzia?a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ods?aniaj?c w sobot? papieski krzy? na pl. Pi?sudskiego. – Bo jest on znakiem, ?e rozpocz??a si? ewangelizacja. I trwa – mówi? abp Kazimierz Nycz, po?wi?caj?c monument.

Czytaj więcej... | 3265 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:01:38 (871 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Relacje telewizyjne 6 czerwca

Poni?ej linki do relacji telewizyjnych z uroczysto?ci 6 czerwca.

Czytaj więcej... | 2131 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/6/2009 0:00:00 (1782 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Nowe wo?anie o Ducha [GN, 31.05.2009]

Go?? Niedzielny30 lat po Mszy ?w. odprawionej w Warszawie przez Papie?a Polaka na placu Zwyci?stwa, dzi? Pi?sudskiego, stanie krzy?, podobny do tego z 1979 r. 6 czerwca, podczas czuwania ruchów i stowarzysze? katolickich, krzy?-pomnik zostanie po?wi?cony.

Czytaj więcej... | 1820 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 29/5/2009 9:26:04 (761 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Drugi cud [GN, 31.05.2009]

Go?? Niedzielny"Na froncie przygotowa? do obchodów 20. rocznicy pierwszych cz??ciowo wolnych wyborów sytuacja jest dynamiczna. Ci?gle nie wiadomo, gdzie zjawi? si? najwa?niejsi polscy politycy. Czy cho? w jednym miejscu spotkaj? si? razem obecnie urz?duj?cy prezydent i premier oraz Lech Wa??sa? Czy rozpadaj?ce si? rz?dowe samoloty zdo?aj? na czas przewie?? VIP-ów z Warszawy do Krakowa, a potem do Gda?ska? Je?eli nie Gda?sk i nie Kraków, to mo?e najwa?niejszych polityków pogodzi Warszawa, a dok?adnie dawny plac Zwyci?stwa, obecnie Pi?sudskiego. W sobot? 6 czerwca, w 30. rocznic? Mszy papieskiej, ze s?ynnymi s?owami „Niech zst?pi Duch Twój…”, Ruch ?wiat?o-?ycie organizuje tam spotkanie modlitewne" - pisze ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny "Go?cia Niedzielnego".

Czytaj więcej... | 1905 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 29/5/2009 9:13:01 (700 odsłon)
Media o Pielgrzymce

We wtorek wieczorem po raz pierwszy zosta? pod?wietlony stoj?cy na pl. Pi?sudskiego krzy? papieski. By?a to tylko próba iluminacji. Na sta?? trzeba b?dzie poczeka? do oficjalnego ods?oni?cia monumentu 6 czerwca.

Czytaj więcej... | 836 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 8:09:57 (705 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Po?wi?cimy krzy?, podzi?kujemy Bo?ej Opatrzno?ci [?W, 28.05.2009]

?ycie Warszawy– Wszystko zacz??o si? w Warszawie od pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski w czerwcu 1979 roku – mówi abp Kazimierz Nycz. – I w?a?nie za naszego papie?a, za Prymasa Tysi?clecia i za odzyskan? wolno?? b?dziemy  dzi?kowa?  na Polach Wilanowskich. I w 10 tysi?cach parafii w ca?ej Polsce – podkre?li? abp Nycz.

Czytaj więcej... | 1520 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 8:08:05 (728 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Papieski krzy? na pl. Pi?sudskiego gotowy [Dz, Waw, 20.05.2009]

Wczoraj  na  placu  Pi?sudskiego  uko?czono  budow? krzy?a  papieskiego. Uko?czono  te? uk?adanie p?yt  z granitu wokó? monumentu. Oficjalne ods?oni?cie pomnika  odb?dzie  si?  6  czerwca podczas  specjalnej  mszy ?wi?tej - zapowiada Dziennik w dodatku warszawskim.

Czytaj więcej... | 2238 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 20/5/2009 8:32:29 (772 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Wielkie czuwanie modlitewne w Warszawie [ND, 20.05.2009]

W sobot?, 6 czerwca, na pl. Pi?sudskiego w Warszawie odb?dzie si? wielkie czuwanie modlitewne z udzia?em katolickich ruchów i wspólnot. - Modli? si? b?dziemy o wylanie Ducha ?wi?tego na nasz? Ojczyzn? w 30. rocznic? wo?ania Jana Paw?a II: "Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" - zapowiada Krzysztof Jankowiak, rzecznik prasowy Ruchu ?wiat?o-?ycie. W organizacj? wydarzenia w??czy?a si? te? Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich - pisze krótko Nasz Dziennik.

Napisał marcelka dnia 20/5/2009 8:16:14 (639 odsłon)
(1) 2 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole