Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
(1) 2 »
?wiadectwa

Serce pe?ne wdzi?czno?ci

By?am w Warszawie na Pielgrzymce dzi?kczynienia! Za to Chwa?a Panu i Niepokalanej!

Po raz kolejny przekona?am si?, ?e troszczymy si? zbyt wiele o siebie – a to czy pogoda, a to czy podo?am, czy wytrzymam. Jednak Bóg znowu pokaza? wszystkim, ?e zadba? o wszystkich.

Czytaj więcej... | 2116 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 14:25:52 (798 odsłon)
?wiadectwa

30 lat dzia?ania Ducha ?wi?tego w moim ?yciu

?wiadectwa

 

30 lat temu by?am studentk? IV roku Telekomunikacji na ATR w Bydgoszczy. Duszpasterz akademicki DA EMAUS ks. Franciszek Kamecki dobrze nas przygotowywa? na spotkanie z Ojcem ?wi?tym Janem Paw?em II. Miesi?c wcze?niej 5/6 maja 1979r. XLIV Pielgrzymka Akademicka na Jasn? Gór? w intencji Ojca ?w. Jana Paw?a II, potem zach?ta do z?o?enie przyrzeczenia abstynenckiego na czas wizyty Papie?a. Podpisanie nawet czasowej abstynencji dla studenta by?o nie lada wyrzeczeniem. Tre?? przyrzeczenia by?a nast?puj?ca:
„ Z okazji przyjazdu Ojca ?w. Jana Paw?a II do Polski
przyrzekam nie pi? napojów alkoholowych
od 20.V…….. do 10.VI.1979 r.
Przyrzeczenie to ofiaruj? Bogu przez Matk? Naj?wi?tsz?
dla dobra Ko?cio?a i Narodu”
dn. 20 maja 1979 r                                                                 mój podpis

Czytaj więcej... | 5724 bajtów więcej
Napisał Anonim dnia 1/6/2009 22:35:36 (1235 odsłon)
?wiadectwa

Czym by?o spotkanie z Janem Paw?em II i co zmieni?o w ich ?yciu, a tak?e o roli Ducha ?wi?tego mówi? w nagranych ?wiadectwach liderzy ruchów katolickich w Polsce.

Czytaj więcej... | 1145 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 30/5/2009 17:30:00 (1109 odsłon)
?wiadectwa

Jan Pawe? II - cz?owiek przenikni?ty Duchem Bo?ym

?wiadectwa

Pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny nie do?wiadczy?am. Przysz?am na ?wiat kilkana?cie dni po jej zako?czeniu. Ale jednocze?nie jako? towarzysz? mi obrazy jej towarzysz?ce. Na zdj?ciach z pielgrzymki z 1979 r. niemal wida? t? wolno?? i jedno??, jaka wówczas towarzyszy?a ludziom. Najwi?ksze wra?enie robi? na mnie nieustannie nagrania z tego czasu, a na nich g?os Jana Paw?a II, jakiego nie zna?am. Kiedy by? w pe?ni si?, kiedy s?ycha? by?o ten talent aktorski...

Czytaj więcej... | 5934 bajtów więcej
Napisał Anonim dnia 28/5/2009 12:31:31 (863 odsłon)
?wiadectwa

Urodzi?am si? jako dziecko nie?lubne.  Jestem wdzi?czna mojej mamie za dar ?ycia;  nie by?o to dla Niej ?atwe: urodzi? i wychowywa? dziecko bez m??a.

Moja rodzina to Babcia i Mama. Obie mnie wychowywa?y, ale g?ówny wp?yw na to, co dzia?o si? w domu, mia?a Mama.

Mama mówi?a, ?e jest ateistk?. Nie wierzy?a w istnienie Boga – tak przynajmniej to wówczas rozumia?am. Nigdy si? nie modli?a, nie chodzi?a do ko?cio?a. By?a cz?onkiem partii, wierzy?a w idee socjalizmu i swoim post?powaniem czyni?a wszystko, by pomaga? innym ludziom, dziel?c si? wszystkim, czym mog?a, a nigdy nie by?o u nas niczego za wiele: jedzenie skromne i ca?a reszta te?. Ale  Mama zawsze mia?a czas,  dobre s?owo  i  chleb dla potrzebuj?cych. 

Czytaj więcej... | 19194 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 26/5/2009 7:53:46 (1308 odsłon)
(1) 2 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole