Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
30 lat pó?niej

Logo PielgrzymkiNiech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! – w tych s?owach wypowiedzianych 2 czerwca 1979 r. przez Jana Paw?a II upatrujemy pocz?tku zmian, które nast?pi?y: powstania „Solidarno?ci”, upadku komunizmu i wolnych wyborów. W 30. rocznic? historycznej Mszy ?w. odprawionej na ówczesnym pl. Zwyci?stwa w Warszawie chcemy ponownie zgromadzi? si?, by z wiar? powtórzy? modlitw? Papie?a. 

- 30 lat temu, kiedy Jan Pawe? II przyby? do Polski tak jak Moj?esz wezwa? Ducha Bo?ego. Wtedy rozpocz??a si? nasza w?drówka przez Morze Czerwone, które si? rozst?pi?o moc? Jego modlitwy. Papie? pokaza? nam, ?e modlitw? mo?na dokona? rzeczy niezwyk?ych – wskazuje ks. dr Adam Wodarczyk, moderator Ruchu ?wiat?o-?ycie. Dlatego spotkanie, które 6 czerwca upami?tni pierwsz? pielgrzymk? Jana Paw?a II do Ojczyzny b?dzie czasem modlitwy do Ducha ?wi?tego. - Dzisiaj mo?e jeszcze bardziej potrzebujemy Ducha ?wi?tego, bo nie zniewalaj? nas ju? zewn?trzne okoliczno?ci systemu totalitarnego, ale zniewala nas cz?sto grzech, egoizm, ró?norakie s?abo?ci, niewole, które gdzie? g??boko s? ukryte w ludzkich sercach – dodaje duchowny.

Regina Pruszy?ska, przewodnicz?ca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, zaznacza, ?e obecne czasy s? globalnie og?oszone czasami kryzysu. - My?l?, ?e podstawow? przyczyn? kryzysu jest to, ?e niestety zawodzi formacja cz?owieka. Kryzys ekonomiczny czy kryzys moralny bierze si? z tego, ?e sumienie cz?owieka nie jest prawid?owo uformowane – mówi. Dla wielu wierz?cych ruchy i stowarzyszenia katolickie s? miejscem wzrostu w wierze i kszta?towania sumie?.  Na czuwanie w Warszawie przyb?d? przedstawiciele ruchów z ca?ej Polski, by na pl. Pi?sudskiego wspólnie modli? si? o odnow? ?ycia spo?ecznego i politycznego, ale tak?e o odnow? wiary i ?ycia chrze?ciaj?skiego w Polsce i Europie.

Podczas uroczysto?ci 30-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny zostanie udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo zespo?om ewangelizacyjnym z ró?nych ruchów. – Jest to nawi?zanie do tego pos?ania, którego Jan Pawe? II dokona? w 1979 r. w Gnie?nie, kiedy wr?czy? krzy?e misyjne. Teraz b?ogos?awie?stwo przyjm? ludzie ?wieccy. Maj? sta? si? oni znakiem dla wszystkich, którzy b?d? na tym placu, ?e ewangelizacja jest zadaniem ka?dego. Ka?dy ma by? misjonarzem i ma swoj? Afryk? – to jest czasami miejsce pracy, s?siedztwo, rodzina. Trzeba t? misj? ewangelizacyjn? podj?? – podkre?la ks. Wodarczyk. 

Abp Józef Michalik o zadaniach ruchów katolickich

Wieczorem odb?dzie si? koncert ewangelizacyjny, którego realizacj? powierzono Marcinowi Pospieszalskiemu.

Podczas spotkania na pl. Pi?sudskiego zostanie ods?oni?ty pami?tkowy krzy?, który ma upami?tni? pielgrzymk? z 1979 r. Uroczysto?ciom b?dzie towarzyszy? tak?e inny krzy? papieski – ten, który Jan Pawe? II przekaza? 25 lat temu uczestnikom ?wiatowych Dni M?odzie?y.

Pielgrzymi, którzy b?d? chcieli pozosta? w Warszawie, by w dniu kolejnym prze?ywa? wraz z Archidiecezj? Warszawsk? uroczysto?ci II Dnia Dzi?kczynienia, przebiegaj?cego pod has?em „Dzi?kujemy za wolno??”, b?d? mogli skorzysta? z noclegu u parafian.

Za organizacj? warszawskich uroczysto?ci upami?tniaj?cych 30. rocznic? pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski odpowiedzialne s?: Ruch ?wiat?o-?ycie we wspó?pracy z Ogólnopolsk? Rad? Ruchów Katolickich oraz Centrum My?li Jana Paw?a II z ramienia Miasta Sto?ecznego Warszawy, a tak?e Archidiecezja Warszawska i Centrum Opatrzno?ci Bo?ej, przygotowuj?ce obchody Dnia Dzi?kczynienia.
 


Zobacz tak?e: Po 30 latach – ruchy katolickie zapraszaj? na modlitw? na pl. Pi?sudskiego

Wielkie czuwanie modlitewne, które odb?dzie si? 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego w Warszawie w 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny b?dzie dzi?kczynieniem za przemiany, jakie dokona?y si? po pami?tnej modlitwie oraz inspiracj? na przysz?o?? – powiedzia?a nowa przewodnicz?ca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, Regina Pruszy?ska. W wywiadzie dla KAI mówi m.in. o kondycji ruchów i stowarzysze? katolickich w Polsce, a tak?e wspomina papiesk? pielgrzymk? sprzed 30 lat. 

Ostatnio modyfikowane: 03.06.09 by tstempko

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole