Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Duchowe przygotowanie

 

Niech zst?pi Duch Twój! - Medytacja

Rozwa?ania na niedziele
 

 MODLITWY
Zach?camy do w??czenia w codzienn? modlitw? osobist? s?ów-wezwania: „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” oraz do odmówienia dziesi?tki ró?a?ca w intencjach, które zosta?y podane na ka?dy miesi?c.


DOKUMENTY

Czytania na nabo?e?stwa czerwcowe: papieskie nauczanie sprzed 30 lat skierowane do wszystkich Polaków

Nabo?e?stwa czerwcowe s? okazj? do ws?uchania si? w s?owa Jana Paw?a II wypowiedziane do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. "Wiele spo?ród wypowiedzianych wtedy s?ów wci?? pozostaje aktualnych, co wi?cej, nabieraj? jeszcze wi?kszego znaczenia, bo czytamy z je z historycznej perspektywy, ubogaceni do?wiadczeniem ostatnich trzydziestu lat, ?wiadomi, ?e wypowiada? je cz?owiek ?wi?ty" - podkre?la ks. Maciej Kubiak, który przygotowa? rozwa?ania,  wydane wraz z majowo-czerwcowym numerem "Biblioteki Kaznodziejskiej". wi?cej...


Czuwanie w Wigili? Zes?ania Ducha ?wi?tego

Przekazujemy do wykorzystania schemat czuwania w Wigili? Zes?ania Ducha ?wi?tego.

Wigilia modlitewna przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego ma swój prawzór w modlitewnym oczekiwaniu wspólnoty pierwszych uczniów z Maryj? w Wieczerniku Jerozolimskim na spe?nienie obietnicy Chrystusa, który wst?pi? do nieba. Temu nabo?e?stwu odpowiada w roku liturgicznym Nowenna do Ducha ?wi?tego prze?ywana od Wniebowst?pienia do Niedzieli Zes?ania Ducha ?wi?tego. Wigilia Pentakostalna jest wielkim, modlitewnym ?wi?towaniem naszej jedno?ci w Duchu ?wi?tym.

W pierwszej cz??ci czuwanie ma charakter wspólnej medytacji S?owa Bo?ego, które w tym roku chcemy odczyta? w klimacie wielkich wydarze? powiewu ?wi?tego Ducha w Ko?ciele, zwi?zanych z pos?ug? Jana Paw?a II w czasie Jego pontyfikatu i wezwaniem do kontynuacji dzie?a Soboru Watyka?skiego II, które prze?ywamy w Polsce wspominaj?c Jego pierwsze pielgrzymowanie w naszej Ojczy?nie.

Nast?pnie, zabrzmi radosny Exultet, po którym b?dziemy prosi? o kolejne dary Ducha ?wi?tego. Widzialnym znakiem zanoszonych do Boga modlitw b?dzie wznosz?cy si? ku niebu dym kadzid?a. Nast?pnie osoby bierzmowane b?d? mog?y odnowi? misj? wynikaj?c? z tego sakramentu.

Po medytacji Akatystu ku czci Ducha ?wi?tego, nasze modlitwy zbierzemy w jedno wspólne wo?anie „Ojcze nasz”, aby?my jako dzieci jednego Ojca w mocy Ducha ?wi?tego – niezale?nie od tego, jakie sakramenty sta?y si? ju? naszym udzia?em – mogli realizowa? powierzon? nam przez Chrystusa misj? Jego uczniów.

Pobierz 


Nowenna przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego w roku 2009

Zbli?a si? czas Wniebowst?pienia Pa?skiego oraz Nowenny przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego.
W tym roku i tutaj, pragniemy szczególnie przywo?a? g?os Jana Paw?a II, który jako papie? trzydzie?ci lat temu, po raz pierwszy pielgrzymowa? po naszej Ojczy?nie. Dzisiaj to widzimy wyra?nie, ?e wtedy, jego modlitwa „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi…”, sta?a si? wo?aniem proroczym. Pami?tamy, ?e s?owa tej modlitwy Papie?a na ówczesnym warszawskim placu Zwyci?stwa, uwolni?y w Polakach prawdziwy entuzjazm, który niczym wicher historii, w duchu solidarno?ci ludzi dobrej woli, w pokojowy sposób wyzwoli?  narody Europy, obali? rz?dy pa?stw, skruszy? mury nienawi?ci, bardziej ni? ten berli?ski, upadaj?cy symbol podzia?u ?wiata. wi?cej... 
 


Materia?y na konferencje i dni skupienia

Zach?camy do skorzystania z przygotowanych i zamieszczonych na tej stronie internetowej materia?ów, które maj? nam dopomóc w duchowym przygotowaniu do pielgrzymki. wi?cej...

 


Materia?y do wykorzystania na parafialnych czuwaniach 2 IV i spotkaniach w grupach

Zach?camy do skorzystania z materia?ów na Wielki Post, a tak?e konspektów spotka? w 4. rocznic? ?mierci Jana Paw?a II, opracowanych przez Centrum Jana Paw?a II „Nie l?kajcie si?!”. wi?cej...

 


Informacje o rekolekcjach wielkopostnych

Przygotowuj?c si? do prze?ywania ?wi?t Paschalnych, uczestniczymy w ró?nego typu rekolekcjach – parafialnych, wspólnotowych, dla poszczególnych grup zawodowych. wi?cej...

 


Rozpoczynamy bezpo?rednie przygotowanie modlitewne do Pielgrzymki Ruchów

„Nie l?kajcie si?” – te s?owa wypowiedziane przez Jana Paw?a II stanowi? has?o trzeciej cz??ci nowenny, któr? podj?? Ruch ?wiat?o-?ycie. Stanowi ona bezpo?rednie przygotowanie modlitewne do Pielgrzymki Ruchów, st?d zapraszamy wszystkich do w??czenia si? w to dzie?o. wi?cej...

 


Wielkopostne rekolekcje on-line

Zanim przyjedziemy 6 czerwca do Warszawy, by wspólnie ?wi?towa? 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny, podejmijmy trud duchowego przygotowania. Propozycj? na czas Wielkiego Postu s? rekolekcje on-line, czyli „p?tnicze w?drowanie naszego serca”. wi?cej...

 

 

Ostatnio modyfikowane: 25.05.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole