Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

MODLITWA

Duchu ?wi?ty prosz? Ci?
O dar M?dro?ci do lepszego poznawania
Ciebie i twoich doskona?o?ci Bo?ych;
O dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary ?wi?tej;
O dar Umiej?tno?ci, abym w ?yciu
kierowa? si? zasadami tej?e wiary;
O dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szuka? rady i u Ciebie j? zawsze znajdowa?;
O dar M?stwa, aby ?adna boja?? ani wzgl?dy
ziemskie nie mog?y mnie od Ciebie oderwa?;
O dar Pobo?no?ci, abym zawsze s?u?y?
Twojemu Majestatowi z synowsk? mi?o?ci?;
O dar Boja?ni Bo?ej, aby ?adna boja?? ani wzgl?dy
ziemskie nie mog?y mnie od Ciebie oderwa?.Wiele nowych wezwa? stoi przed nami, mamy jednak ?wiadomo??, ?e bez Twojej pomocy, Panie, nie jeste?my w stanie na nie odpowiedzie?, dlatego prosimy:
Ze?lij na nas, na wszystkich cz?onków naszych ruchów, stowarzysze?, bractw w Polsce now? ?ask? Ducha ?wi?tego, która uzdolni nas do sk?adania ?wiadectwa w nowym wieku i tysi?cleciu chrze?cija?stwa. ?wiadectwa wyrazistego i radykalnego, ?wiadectwa Twego zwyci?stwa nad z?em, Twojej mi?o?ci do ka?dego cz?owieka, szczególnie tego biednego, potrzebuj?cego, tego, który utraci? nadziej?, któremu brakuje chleba.
Daj nam moc Twego Ducha w sytuacjach, kiedy wydaje si?, ?e z?o zwyci??a, kiedy do?wiadczamy cierpienia, w?asnego i innych, kiedy ciemno?? ogarnia serce ludzkie, kiedy oboj?tno?? na Ciebie dotyka serc wielu ludzi.
Umocnij nas w czasach, kiedy bezinteresowno?? przestaje inspirowa? innych do czynu. Kiedy trudno jest budowa? wspólnie, gdy? indywidualizm oraz interes grupowy wydaje si? by? wa?niejszy.
Pozwól nam dzieli? si? zarówno Ewangeli?, jak i charyzmatami naszych ruchów z przysz?ymi pokoleniami.
Niestrudzenie otwieraj nasze serca na najbardziej potrzebuj?cych zarówno w Polsce, jak i na ca?ym ?wiecie.
[fragment jubileuszowej modlitwy ruchów i stowarzysze? w czasie pielgrzymki do Rzymu w 2000 r.]

 

Ostatnio modyfikowane: 05.04.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole