Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Papie? wolno?ci

- Wolni i wyzwalaj?cy -
o Krucjacie Wyzwolenia Cz?owieka
- Centrum My?li Jana Paw?a II:
CMJP2: Papie? wolno?ci




- II Dzie? Dzi?kczynienia: Dzi?kujemy za wolno??
- IX Dzie? Papieski:
Jan Pawe? II - Papie? Wolno?ci

Podczas historycznej wizyty w polskim Sejmie w 1999 roku, Jan Pawe? II mówi?: „Dwadzie?cia lat temu podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, razem z rzeszami zgromadzonymi we wspólnocie modlitwy na placu Zwyci?stwa, przywo?ywa?em Ducha ?wi?tego: »Niech zst?pi Duch ?wi?ty i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!«. Prosz?c ufnie o odnow?, nie wiedzieli?my wtedy jeszcze, jaki kszta?t przyjm? polskie przemiany. Dzisiaj ju? wiemy. Wiemy, jak g??boko si?gn??o dzia?anie Bo?ej mocy, która wyzwala, leczy i oczyszcza”.

Mo?na powiedzie?, ?e Jan Pawe? II w 1979 roku sprowokowa? dzia?anie Boga. Jego s?owa modlitwy wypowiedzianej z wiar? rozpocz??y duchowy prze?om, który doprowadzi? pó?niej do powstania Solidarno?ci i tych wszystkich zmian spo?eczno-politycznych w Polsce i Europie.

– To jest ten widoczny znak, owoc tej pielgrzymki. Ale my?l?, ?e wtedy naprawd? wielu ludzi si? nawraca?o, wiele osób odkrywa?o wówczas powo?anie do kap?a?stwa, do ?ycia zakonnego. Wiele osób mia?o poczucie jedno?ci, ?wiadomo??, ?e ja jako cz?owiek mam swoj? godno??, swoj? warto?? – mówi ks. Adam Wodarczyk. Jednocze?nie dodaje, ?e dzisiaj na nowo potrzeba nam tej modlitwy „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”, bo cho? wydarzy?o si? wiele dobrego, to tak?e wiele rzeczy zepsuli?my. – Dzisiaj wiele osób jest bardzo zagubionych, pomimo tych wszystkich mo?liwo?ci, jakie daje ?wiat, wielu odczuwa samotno??, pustk?. Dla wielu ludzi drugi cz?owiek jest tylko przedmiotem u?ycia, narz?dziem, a nie kim?, kto ma najwy?sz? warto??, o kogo trzeba walczy?, o jego dobro, szcz??cie, o jego godno??.  

Spotkanie 6 czerwca ma by? pro?b? o Ducha ?wi?tego na czasy, w których ?yjemy. Ma by? modlitw? o nowe wylanie Ducha ?wi?tego na Polsk?, Europ? i ?wiat, po to, by?my do?wiadczyli odnowy duchowej. – Ta wielka modlitwa, s?owa „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” odnosz? si? do ka?dego z nas, chodzi o ludzkie serca – t?umaczy ks. Wodarczyk.

Ostatnio modyfikowane: 19.05.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole