Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Rekolekcje on-line
Duch zst?pi? i odnowi? oblicze tej Ziemi - WIELKI POST Z JANEM PAW?EM II
Bóg jest mi?o?ci?! – Papieska homilia z 13 czerwca 1999 r., wyg?oszona w Warszawie; moc Ducha ?wi?tego
Wprowadzenie

I Tydzie? Wielkiego Postu

II Tydzie? Wielkiego Postu

III Tydzie? Wielkiego Postu

IV Tydzie? Wielkiego Postu

V Tydzie? Wielkiego Postu

Wielki Tydzie?

 


Wprowadzenie

P?tnicze w?drowanie naszego serca...

Pielgrzymka chrze?cijanina, to ostatecznie droga do Chrystusa. Ona trwa. Wyznaczaj?  j? kolejne etapy. Ma swój pocz?tek i wyznaczony kres. Ma swój cel, nie tylko ten materialny,  do którego fizycznie zmierzamy, ale i cel duchowy, który „niesiemy“ przez ca?? w?drówk?. Ma swój aspekt ekspijacyjny, b?d?cy zado??uczynieniem za pope?nione z?o, ma tak?e wymiar dzi?kczynienia za doznane dobro. Jest „narz?dziem“ uporz?dkowania i w?a?ciwego ukierunkowania ?ycia.
Ona pomaga odnajdywa? sens w?asnego istnienia i nada? mu nadprzyrodzony wymiar.
Trud pielgrzymi s?u?y g??bszemu u?wiadomieniu sobie prawdy o niezmiennie bliskiej obecno?ci Boga, ku któremu zmierzamy przez ca?e nasze ?ycie. To Augustynowe „niespokojne serce...” wykazuje, ?e tu na ziemi nie znajdziemy zaspokojenia, ?e pozostanie w nas wieczna t?sknota, nienasycone pragnienie, ?e mówi?c za ?wi?tym Piotrem, jeste?my tutaj tylko „jak obcy i przybysze” (por. 1 P 2,11). Dzieje si? tak dlatego, ?e nasze spe?nienie, stanie si? dopiero w Domu Ojca. Na razie jeste?my w drodze i pozostajemy w ciele i jeste?my go??mi i pielgrzymami, z daleka od Pana
(por. 2 Kor 5,6; Hbr 11,13). Pielgrzymuj?c odkrywamy t? Prawd?. Ona ma moc przemieniania naszej codzienno?ci i w tym kryje si? najg??bszy sens podj?cia p?tniczego trudu.

Zmierzaj?c duchowo na nasze wspólne ?wi?towanie, które wyznaczyli?my sobie w dniu 6 czerwca br. w Warszawie, na Palcu Pi?sudskiego (dawniej Zwyci?stwa), proponujemy na czas Wielkiego Postu przygotowanie si? do odnowienia przymierza jakie zawarli?my z Panem Bogiem przez Chrystusa w Duchu ?wi?tym. Przez udzia? w Jego m?ce, ?mierciu  i zmartwychwstaniu, Chrystus uczyni? nas ludem Nowego Przymierza. Dokona?o si? to w tajemnicy sakramentu Chrztu ?wi?tego.
Zapraszamy do tego, aby przez ca?y Wielki Post, ka?dy z nas rzetelnie zasiada?
do codziennej osobistej modlitwy i medytacji Bo?ego S?owa, zgodnie z zaproponowanymi  na tej witrynie tekstami. Pomo?e nam to tak?e lepiej przygotowa? si? do ka?dej Eucharystii, która b?dzie sprawowana w tym czasie Przygotowania Paschy oraz do tego, aby w Wigili? Paschaln?, ?wiadomie wyrzekaj?c si? wszystkiego co obce Chrystusowi, osobi?cie wyzna? wiar? w Boga, w Trójcy ?wi?tej Jedynego, ku któremu zmierza ca?e nasze ziemskie w?drowanie. To b?dzie dla nas czas nawrócenia, odwrócenia si? od naszego grzesznego post?powania.
Pi??dziesi?tnica Rado?ci Paschalnej, które rozpocznie si? z chwil? Triduum Paschalnego skieruje nas w tej naszej duchowej w?drówce ku Bo?emu Duchowi, którego ?aski z ut?sknieniem b?dziemy oczekiwali. Szczególnie b?dziemy to czyni? w naszych wspólnotach, celebruj?c Nowenn? przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego. B?dzie mo?na skorzysta? z przygotowanych i zamieszczonych na tej stronie internetowej materia?ów. Tegoroczne Zielone ?wiatki, poprzedz? bezpo?rednio, nasz? rado?? spotkania ?ywego Ko?cio?a u kresu naszej Pielgrzymki – w Warszawie, gdzie b?dziemy dzi?kowa? na owoc tamtego wo?ania S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, sprzed 30 lat, „niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”!

Ks. Ryszard Nowak

Ostatnio modyfikowane: 05.04.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole