Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Radio Watyka?skiePos?uchaj audycji Beaty Zaj?czkowskiej z cyklu „Ziarno s?owa” o pielgrzymkach Jana Paw?a II do Ojczyzny. By?y one emitowane w Radiu Watyka?skim w 2002 roku. Znajdziemy tu i s?owa Papie?a wypowiedziane do Rodaków podczas pielgrzymek i refleksje po latach - co w nas z nich zosta?o...
 


Ile razy Papie? by? w Polsce? Która z pielgrzymek najbardziej zapad?a w pami?ci? Jak wspominamy pielgrzymk? z 1979 roku? Czy „ziarno s?owa” siane przez Papie?a pad?o na ?yzn? gleb?? Pos?uchaj (16 min.)

 

O kontek?cie pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny mówi m.in. kard. Józef Glemp, prymas Polski. O rado?ci z bycia razem, poczucia wspólnoty i tym, w jaki sposób pielgrzymka ta zmieni?a rzeczywisto?? spo?eczno-polityczn?...  Pos?uchaj (12 min.)

 

Jak w?adze komunistyczne zareagowa?y na pielgrzymk? Papie?a? "Pragn? wreszcie, aby owocem moich odwiedzin sta?a si? jedno?? wewn?trzna mych Rodaków, a tak?e dalszy pomy?lny rozwój stosunków pomi?dzy pa?stwem a Ko?cio?em w mej umi?owanej Ojczy?nie" - mówi? Papie?. Wezwa? te? do zachowania polskiego dziedzictwa. Pos?uchaj  (13 min.)

 

O spo?ecznym charakterze pielgrzymki i proroczym etycznym aspekcie zjednoczenia Europy. "Aby?cie nigdy nie utracili tej wolno?ci ducha, do której On wyzwala cz?owieka..." Pos?uchaj  (14 min.)  

 

 

Ostatnio modyfikowane: 23.04.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole