Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Uczestnicy spotkania

Ruchy, wspólnoty, organizacje, które b?d? na pl. Pi?sudskiego 
6 czerwca 2009 r.

 

Na tej stronie prezentuj? si? wspólnoty, które wezm? udzia? w czuwaniu modlitewnym w 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II.

 

AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy w zorganizowany sposób wspó?pracuj? z hierarchi? ko?cieln? w realizacji ogólnego celu apostolskiego Ko?cio?a. Jej celem jest pog??bianie formacji chrze?cija?skiej, przenikanie warto?ciami ewangelicznymi ?ycia spo?ecznego, kszta?cenie dzia?aczy katolickich i przygotowanie ich do aktywnego udzia?u w ?yciu publicznym.

Dzie?a, w które anga?uj? si? cz?onkowie AK to: przygotowywanie programów radiowych dla rozg?o?ni katolickich, wydawanie gazetek parafialnych, organizowanie rekolekcji, tworzenie grup charytatywnych "Caritas", prowadzenie ?wietlic dla dzieci i m?odzie?y. *

Wi?cej na www.ak.org.pl

"COMUNIONE E LIBERAZIONE" (KOMUNIA I WYZWOLENIE)

Do Polski ruch dotar? na prze?omie lat 60. i 70.  Celem dzia?alno?ci jest ukazywanie Chrystusa jako jedynej prawdziwej odpowiedzi na najg??bsze wymogi i pragnienia ludzkiego serca w ka?dym czasie. Dwa czynniki okre?laj? natur? charyzmatu dzie?a. Po pierwsze, or?dzie, ?e Bóg sta? si? cz?owiekem, historycznym towarzyszem naszej cz?owieczej drogi. Po drugie, do?wiadczenie, ?e Jezus z Nazaretu jest obecny w znaku przyja?ni, komunii, wspólnoty, jedno?ci - Ko?ciele, który jest Jego Cia?em. Obok zach?ty do modlitwy i ?ycia sakramentalnego Ruch zaprasza na wspólne spotkania, zwane Szko?? Wspólnoty. Jest to rodzaj katechezy i rozmowy. Bezinteresowne i systematyczne zaanga?owanie si? w jakie? dzie?o charytatywne cz?onków Ruchu nazywane jest gestem charytatywnym. Dzi?ki temu daj? ?wiadectwo, ?e najwa?niejszym prawem ?ycia jest przyniesiona przez chrze?cija?stwo darmowo??.*

 

DZIE?O ODBUDOWY MI?O?CI D.O.M.

Inspiracj? do powstania Fundacji D.O.M. by?o spotkanie Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II z m?odzie?? w Cz?stochowie w 1991 roku.  Wolontariusze Dzie?a Odbudowy Mi?o?ci s?u?? potrzebuj?cym i ubogim, buduj? porozumienie mi?dzy lud?mi, dzia?aj? na rzecz pokoju, mi?osierdzia, ekumenizmu i dialogu mi?dzyreligijnego. Pragn? otworzy? si? na drugiego cz?owieka i na Boga, który jest Mi?o?ci?, wzmacniaj? wi?zy Polaków zamieszka?ych za granic? z Ojczyzn?, buduj?c cywilizacj? mi?o?ci.  D.O.M. wielokrotnie wspiera? ich, przekazuj?c pomoc o?wiatow?, ?ywno?ciow?. Pod opiek? Dzie?a Odbudowy Mi?o?ci znale?li si? równie? mieszka?cy  z rejonów dotkni?tych bezrobociem. Pomoc dotyczy nie tylko dóbr materialnych, ale te? inspirowania ró?nych form samopomocy.*

Wielki Nieoboj?tny -papie? z kamienio?omów - Karol Wojty?a wo?a? o potrzeb? wyobra?ni Mi?osierdzia w ?agiewnikach. Jeste?my nieoboj?tni. Zak?adamy kluby nieoboj?tnych, promujemy mod? na nieoboj?tno?? Nieoboj?tni patrz? inaczej ! Zbieramy podpisy pod Apelem o Dzie? Ludzi Nieoboj?tnych 2 kwietnia 2010r.

http://www.nieobojetni.pl/   e-mail:dom@dom.org.pl

 

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Zapocz?tkowana w okresie Soboru Watyka?skiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzaj?cym w chrze?cija?stwo. Stanowi drog? nawrócenia, dzi?ki której mo?na odkry? bogactwo chrztu. Jest narz?dziem w s?u?bie biskupów i proboszczów, które w ci?gu lat formacji, opartej na lekturze Pisma ?wi?tego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pe?ni chrze?cija?stwa - daje moc przyj?cia Krzy?a i mi?owania nieprzyjació?. Na Drog? Neokatechumenaln? wst?puj? ludzie ochrzczeni oraz ci, którzy s? dalecy od wiary.*

 

DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIE

DA skupiaj? studentów ró?nych uczelni. O?rodki rozsiane s? po ca?ej Polsce. M?odzie?, która chce, by ich wiara by?a w pe?ni ?wiadomym wyborem spotyka si? na modlitwie, Mszy ?wi?tej, cz?sto wyje?d?a na wspólne weekendy, rekolekcje i pielgrzymki. ??czy ich to, ?e najwa?niejszy jest dla nich Jezus.

 

FEDERACJA SODALICJI MARIA?SKICH

Sodalis Marianus to znaczy Przyjaciel Maryi. Najwybitniejszym sodalisem w Polsce by? Jan Pawe? II. Karol Wojty?a zosta? przyj?ty na sodalisa maria?skiego 14 grudnia 1935r.; wkrótce wybrano go sekretarzem, potem zosta? prezesem. Prezesowa? przez dwie kadencje: od 26 kwietnia 1936 r. do 20 marca 1938 r. W r. 1982 Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II w rozmowie prywatnej wypowiedzia? nast?puj?ce s?owa: Sodalicje posiadaj? specyficzny charakter ró?ni?cy je od wspó?czesnych ruchów m?odzie?owych. Znam je dobrze. Przez dwa lata by?em prefektem Sodalicji Maria?skiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kszta?tuje ca?? osobowo?? cz?owieka. Ja zawdzi?czam Sodalicji swoj? maryjno??.

Cz?onkiem Sodalicji Uczniów mo?e zosta? ka?dy ucze?, katolik, pilny i sumienny w nauce, a wzorowy w zachowaniu w domu, w szkole i poza szko??.

Zobacz wi?cej na http://www.sodalicjamarianska.pl/

FRANCISZKA?SKI ZAKON ?WIECKICH

W Polsce ?wieckie wspólnoty franciszka?skie zak?adali duchowi synowie ?w. Franciszka po dotarciu do kraju w 1227 roku, jeszcze za jego ?ycia. Duchowo?? Zakonu opiera si? na na?laadowaniu Chrystusa ubogiego, pokornego o pos?usznego Ojcu. Tradycyjnym nabo?e?stwem w Zakonie jest nabo?e?stwo do Dzieci?tka Jezus i adoracja ??óbka oraz nabo?e?stwo do M?ki Pa?skiej. Cz?onkowie Zakonu prowadz? dzie?a apostolskie w rodzinie, miejscu pracy, spo?eczno?ci lokalnej. Metoda franciszka?ska jest prosta w ?rodkach - polega na dawaniu ?wiadectwa w?asnym ?yciem, prowadzeniu rozmów o wierze, wskazywaniu lektur, praktykowaniu mi?o?ci wobec bli?niego.*

 

INSTYTUT ?W. RODZINY

Zamiar powo?ania do ?ycia wspólnoty ?wi?tej Rodziny wyp?yn?? z troski o pos?ug? na rzecz wspó?czesnej rodziny. Przyk?adem ?ycia dla cz?onków wspólnoty sta?a si? ?wi?ta Rodzina, której si? oddaj? i któr? pragn? na?ladowa?. Formacja prowadzi do coraz pe?niejszego ?ycia duchowo?ci? ?wi?tej Rodizny. Instytut podejmuje apostolstwo w?ród rodzin i stara si? im  pomóc w poznaniu w?asnej to?samo?ci. Uczestnictwo w comiesi?cznych dniach skupienia, rekolekcjach wakacyjnych pozwala zbli?y? si? do wzoru ?ycia ?wi?tej Rodizny.

www.isr.org.pl

 

KATOLICKA SZKO?A KONTEMPLACJI I EWANGELIZACJI M?ODYCH DZIECI ?WIAT?O?CI W ?ODZI

Szko?a Dzieci ?wiat?o?ci jest fili? Katolickiej, Mi?dzynarodowej Szko?y Modlitwy i Ewangelizacji Jeunesse-Lumiere, za?o?onej przez o. Daniela Ange we Francji w 1984 r. Szko?a w ?odzi przeznaczona jest dla osób w wieku 18-30 lat. Funkcjonuje od pa?dziernika do czerwca.

Celem Szko?y jest pomoc w osi?gni?ciu dojrza?o?ci chrze?cija?skiej, formowanie ewangelizatorów m?odzie?y i wspieranie rozeznania w?asnego powo?ania.  Zasadnicze elementy Szko?y to: formacja duchowa, teologiczna, misyjna, ?ycie braterskie (prowadzenie domu, wspólne zaj?cia) i wspólnotowe.  Wspó?praca Dzieci ?wiat?o?ci z macierzyst? Szko?? o. Daniel Ange przejawia si? m.in. przez coroczny wyjazd do Francji na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, wspólny udzia? w pielgrzymce do Rzymu, Asy?u i Turynu oraz wyk?ady za?o?yciela szko?y.

Zainteresowanych odsy?amy do strony internetowej www.d-s.pl

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"

Stowarzyszenie dzia?a na rzecz pog??bienia znajomo?ci spo?ecznej nauki Ko?cio?a oraz formacja szerokich rzesz wiernych, aby mogli odpowiedzialnie uczestniczy? w ?yciu publicznym kraju. Za najwa?niejsze dziedziny aktywno?ci uznaje si? ochron? ?ycia i godno?ci cz?owieka, rodziny i narodu oraz trosk? o ich duchowe, moralne i materialne ?rodowisko, przygotowanie katolików ?wieckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ?yciu Ko?cio?a, pa?stwa, a tak?e upowszechnianie chrze?cija?skich, patriotycznych i demokratycznych postaw. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez aktywne uczestnictwo w ?yciu publicznym, prowadzenie dzia?alno?ci formacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej. Podejmuje inicjatywy, wspieraj?ce rodziny.*

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH

W statucie KSKP zapisano, ?e jego celem jest kszta?towanie ?ycia ludzi ?wieckich zwi?zanych zawodowo z kolejnictwem, w oparciu o chrze?cija?sk? koncepcj? cz?owieka i ?wiata, uj?t? w spo?ecznym nauczaniu Ko?cio?a Rzymsko – Katolickiego oraz zgodnie z polsk? tradycj? narodow?, a w szczególno?ci poprzez:    ochron? ?ycia i godno?ci  cz?owieka, rodziny i narodu oraz trosk? o duchowe, moralne i materialne ?rodowisko ich ?ycia i rozwoju, u?wi?canie ?ycia ma??e?skiego, rodzinnego i  pracy zawodowej poprzez gorliwe ?ycie chrze?cija?skie.

Nasze Stowarzyszenie to odpowied? na zapotrzebowanie naszego ?rodowiska, naszych rodzin, ale tak?e dar, którym odpowiedzieli?my na s?owa Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II - "Nie l?kajcie si? bra? odpowiedzialno?ci za ?ycie spo?eczne w naszej Ojczy?nie. Czy?cie to w jednomyslno?ci, która wyrasta z mi?o?ci do cz?owieka i z umi?owania Ojczyzny." 

POCI?G PAPIESKI to szczególna wdzi?czno?? polskich kolejarzy Panu Bogu za pontyfikat Jana Paw?a  II. Przejazd poci?giem papieskim, który zosta? osobi?cie pob?ogos?awiony w dn. 27 maja 2006 r. przez Papie?a Benedykta XVI, to udzia? w szczególnej audiencji, jakiej ka?demu bez wyj?tku udziela Jan Pawe? II. Je?li wi?c pragniesz o?ywi? w sobie nauczanie Ojca ?wi?tego, wzmocni?  si? Jego modlitw? i wiar?, a tak?e razem z Nim odwiedzi? miejsca tak bliskie Jego sercu skorzystaj z poci?gu papieskiego - wotum wdzi?czno?ci polskich kolejarzy za pontyfikat papie?a Polaka.

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE M?ODZIE?Y

"Przez cnot?, nauk? i prac? s?u?y? Bogu" - to has?o wyra?aj?ce charyzmat Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y. Uczestniczy ono w misji apostolskiej Ko?cio?a, ?ci?le wspó?pracuj?c z biskupami i duszpasterzami. Celem stowarzyszenia jest indywidualne i zorganizowane uczestnictwo jego cz?onków w misji apostolskiej Ko?cio?a, dlatego stara si? ono przepaja? rzeczywisto?? ziemsk? Ewangeli?. Organizuje spo?eczne, kulturalne i sportowe ?ycie m?odzie?y oraz anga?uje si? w pracach parafii ?ci?le wspó?pracuj?c z Akcj? Katolick?. Cz?onkowie ?wiadcz? ?yciem, przeciwdzia?aj? wspó?czesnym zjawiskom demoralizacji.*

 

KO?CIELNA S?U?BA PORZ?DKOWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ "TOTUS TUUS"

"Totus Tuus" jest stowarzyszeniem, którego cz?onkowie zapewniaj? ?ad i porz?dek podczas uroczysto?ci religijnych, zw?aszcza w czasie t?umnych zgromadze? wiernych. Ich s?u?ba wyp?ywa z g??bokiej wiary i ze ?cis?ej wi?zi z Ko?cio?em.

S?u?ba powsta?a w odpowiedzi na apel do m??czyzn ks. kard. Stefana Wyszy?skiego skierowany w maju 1979 r., aby pomogli w zapewnieniu porz?dku podczas pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny. Zg?osi?o si? 20 tys. m??czyzn, a po zako?czenia pielgrzymki zorganizowano grupy porz?dkowe w parafiach. Prymas Polski kard. Józef Glemp zatwierdzi? S?u?b? dekretem przed drug? pielgrzymk? Jana Paw?a II w 1983 r. Cz?onkiem Ko?cielnej S?u?by Porz?dkowej mo?e zosta? ka?dy m??czyzna wyznania rzymskokatolickiego, który uko?czy? 18. rok ?ycia, jest praktykuj?cym katolikiem i cieszy si? nienagann? opini? w swojej parafii.

Cz?onkowie "Totus Tuus" podejmuj? systematyczny wysi?ek duchowy. Codziennie modl? si?, odmawiaj? cz?stk? ró?a?ca i co tydzie? uczestnicz? we Mszy ?wi?tej w dzie? powszedni. Do rozwoju duchowego ma przyczynia? si? tak?e udzia? w zebraniach Stowarzysznia, dorocznych rekkolekcjach zamkni?tych i pielgrzymkach. *

KRUCJATA WYZWOLENIA CZ?OWIEKA

Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy maj? podj?? walk? o t? „ziemi? ?wi?t?”, jak? jest ka?dy cz?owiek odkupiony przez Chrystusa. S?owo „krucjata” wskazuje na Krzy? jako skuteczny znak ostatecznego zwyci?stwa nad wszelkim z?em. Krzy?, jako symbol dobrowolnej ofiary podj?tej z mi?o?ci, jest jedyn? drog? do skutecznego wyzwalania innych. Aby wej?? w tajemnic? krzy?a, trzeba pokona? l?k dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z l?ku.

KWC zosta?a powo?ana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch ?wiat?o-?ycie w odpowiedzi na apel Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II skierowany do Polaków:

„Prosz? aby?cie przeciwstawiali si? wszystkiemu, co uw?acza ludzkiej godno?ci i poni?a obyczaje zdrowego spo?ecze?stwa, co czasem mo?e a? zagra?a? jego egzystencji i dobru wspólnemu, co mo?e umniejsza? jego wk?ad do wspólnego skarbca ludzko?ci, narodów chrze?cija?skich, Chrystusowego Ko?cio?a”.
Krucjata zosta?a uroczy?cie og?oszona w obecno?ci Ojca ?wi?tego podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.
Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podj?ty dobrowolnie z pobudek mi?o?ci i odpowiedzialno?ci za dobro drugiego cz?owieka. Dla cz?onków Krucjaty abstynencja to: czyn osobistej wolno?ci, zado??uczynienie za grzechy pija?stwa, wyraz mi?o?ci do ludzi uzale?nionych, dla których zupe?na abstynencja jest jedynym warunkiem trze?wo?ci, skuteczny ?rodek przemiany obyczajów, sposób pracy nad sob?.

Przez abstynencj? Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka rozumie ca?kowite i dobrowolne wyrzeczenie si? alkoholu jako napoju pod wszelk? postaci? i we wszelkiej ilo?ci. Definicja ta nie obejmuje u?ywania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (je?li alkohol wyst?puje jako sk?adnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych.  Z tak okre?lonej definicji abstynencji wynika, ?e nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie z?ego sposobu picia alkoholu. Wi?cej znajdziesz: http://www.kwc.oaza.pl/

LEGION MARYI

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi ?wieckich, którzy docieraj? do wierz?cych i niewierz?cych, wspieraj? ich duchowo, pomagaj? im pog??bia? wiar?, szerz? kult Matki Bo?ej, g?osz? Ewangeli?. Na?laduj? Maryj? i podejmuj? si? ka?dego zadania b?d?cego walk? o dusze. Ich najwa?niejszym celem jest ewangelizacja parafii, w której, za zgod? proboszcza, id? od drzwi do drzwi, aby dotrze? do wszystkich jej mieszka?ców. Eucharystia, ró?aniec i modlitwy legionowe to ich codzinne praktyki religijne.

W parafiach legioni?ci cz?sto prowadz? kioski przyko?cielnem urz?dzaj? kiermasze, dekoruj? ko?ció?, przygotowuj? i prowadz? adoracje Naj?wi?tszego Sakramentu i inne nabo?e?stwa, a tak?e organizuj? pielgrzymki. Legioni?ci prowadz? równie? apostolat w ?rodowiskach zamkni?tych - w szpitalach, domach opieki, wi?zieniach.*

 

 ODNOWA W DUCHU ?WI?TYM

Cz?onkowie ruchu podkre?laj?, ?e Odnowa w Duchu ?wi?tym powsta?a z inicjatywy Ducha ?wi?tego i nie da si? wskaza? na cz?owieka - za?o?yciela. Pocz?tkiem istnienia by?o do?wiadczenie Pi??dziesi?tnicy Paschalnej - zes?anie Ducha ?wi?tego, które powodowa?o powstawanie kolejnych grup.

Przes?anie formacji ruchu wi??e si? z nast?pujacymi przes?aniami:

- Bóg jest Mi?o?ci?, co prowadzi co odkrycia, ?e "jestem kochany",

- grzech oddziela mnie od do?wiadczenia Bo?ej mi?o?ci,

- jedynie Chrystus jest Zbawicielem i Panem,

- Duch ?wi?ty daje nowe ?ycie i powo?uje do pos?ugi w Ko?ciele.

Osoby przechodz?ce formacj? prze?ywaj? do?wiadcznei "chrztu w Duchu ?wi?tym", który mo?e nast?pi? przez modlitw?, na?o?enie r?k lub spontanicznie. Owocem chrztu jest przemiana ?ycia, uleczenie zranie? i umi?ownie S?owa Bo?ego, modlitwy. Spotkania grup maj? kilka charakterystycznych elementów: modlitwa spontaniczna, grupa dzielenia i katecheza.*
Strona internetowa, na której mo?na znale?? wiele innych informacji: www.odnowa.org.


RUCH DLA LEPSZEGO ?WIATA

Czym jest Ruch dla Lepszego ?wiata? "MOVIMENTO  PER UN MONDO MIGLIORE" -  Ruch dla Lepszego ?wiata bywa te? zwany S?u?b? Duchowo?ci Wspólnotowej. Od  10 lutego 1952 r. Zasad? dzia?ania Ruchu jest najpierw osobiste  nawrócenie, by sta? si? lud?mi Królestwa.

Jest to ruch, który d??y:  do u?wi?cania ?wiata,  do odnowy jego struktur w duchu Ewangelii,  do nieustannej przemiany na lepsze, by by? to ?wiat bardziej ludzki i otwarty na Boga.  Ale zdajemy sobie spraw? z tego, ?e ?wiata nie mo?na zmieni? nie kochaj?c  go, nie znaj?c i nie s?u??c mu w duchu Chrystusa.

Jak dzia?a ruch "MONDO MIGLIORE"?  Pracujemy dla Lepszego ?wiata. Razem z Chrystusem opowiadamy si? za tym wszystkim, co w ?wiecie jest dobre i prawdziwe, a przeciw temu  wszystkiemu, co jest zak?amane, niesprawiedliwe, depcz?ce ludzk? godno?? i  wolno??.  To ka?e nam:  anga?owa? si? po stronie ubogich i  wydziedziczonych;  szuka? bardziej tego co nas ??czy, ni? tego co dzieli;  by? lud?mi dialogu i porozumienia;  s?u?y? odnowie Ko?cio?a, by ten móg? si? sta? zal??kiem odnowy ?wiata.  W tej pracy ??cz? si? ludzie ró?nych powo?a?, kultur, j?zyków. M?odzi i  starzy, ?wieccy i duchowni, pro?ci i wykszta?ceni.

Zapraszam te? na nasz? ?wiatow? stron?: www.4bw.org i polsk? stron?:
 www.mmm.org.pl

 

RUCH EKOLOGICZNY ?W. FRANCISZKA Z ASY?U

Osoby zaanga?owane w Ruchu nastawiaj? si? na  dzia?ania d?ugofalowe, obejmuj?ce wiele problemów ekologicznych i zmierzaj?ce do zasadniczych zmian spo?ecznych. Jednak zawsze podkre?laj?, ?e id? tzw. "ma?? drog?", która prowadzi od kszta?towania indywidualnych postaw proekologicznych do konkretnych dzia?a?. Prawd? t? wyra?a has?o "Ekologia zaczyna si? od serca".

Duchowo?? Ruchu kszta?towana jest przez Franciszkow? wizj? solidarno?ci i braterstwa ze wszystkimi stworzeniami. Innym czynnikiem wp?ywaj?cym na cz?onków jest poznanie skali zagro?enia ekologicznego w Polsce  i w ?wiecie oraz osobiste zetkni?cie si? ze skutkami niszczenia przyrody i zdrowia cz?owieka. Cz?onkowie Ruchu podejmuj? trud uwalniania cz?owieka od wszelkiego rodzaju uzale?nie?, zw?aszcza od narkotyków, alkoholu i nikotyny, praktykowanie i upowszechnianie zasad zdrowego ?ycia chroni?cego ludzk? osobowo??, a szczególnie dzieci przed i po narodzeniu. Franciszka?scy ekolodzy popieraj? ka?d? dzia?alno??, która zapobiega degradacji ?rodowiska poprzez respektowanie praw rz?dz?cych w przyrodzie.*

Wi?cej dowiesz si? ze strony: http://www.refa.franciszkanie.pl/

 

RUCH "FOCOLARI" - DZIE?O MARYI

Sercem ruchu i jego podstawow? struktur? s? m?skie i ?e?skie wspólnoty ?ycia konsekrowanego, zwane "focolare", wzoruj?ce si? na Naj?wi?tszej Rodzinie z Nazaretu. Ich cz?onkowie mieszkaj? razem, sk?adaj? ?luby ?ycia radami ewangelicznymi, pracuj? zawodowo i realizuj? pe?n? wspólnot? dóbr materialnych i duchowych. W Ruchu wyodr?bni?y si? równie? inne powo?ania: ksi??a, wolontariusze ?wieccy, dzieci i m?odzie?, a tak?e ma??e?stwa.  Wszyscy cz?onkowie Dzie?a Maryi obj?ci s? ci?g?? formacj?, dzi?ki której wprowadzaj? Ewangeli? w ?ycie codzinne. Formacja - osobista i wspólnotowa - jest prowadzona podczas dni skupienia i spotka?.*

Wi?cej informacji: http://www.focolare.org.pl/

 

RUCH KULTURY CHRZE?CIJA?SKIEJ "ODRODZENIE"

W formacji ruchu przeplataj? si? trzy nurty: wewn?trzny (duchowy), intelektualny (studyjny) oraz spo?eczny (apostolski). Pierwszy z nich to wspólne Msze ?wi?te, rekolekcje, Dni Modlitwy. Formacja intelektualna dotyczy pog??bianiu wiedzy z nauki Ko?cio?a, a praca ewangelizacyjna polega na dzia?aniu w ?rodowisku swojego ?ycia: przyk?ad w?asnego ?ycia, obrona warto?ci chrze?cija?skich, organizowanie Dni Kultury Chrze?cija?skiej, rozpowszechnianie warto?ciowych ksi??ek i filmów. Ko?a s? podstawowymi komórkami Ruchu, do których zalicza si? rzeczywistych cz?onków oraz tych, którym s? bliskie idea?y Stowarzyszenia.*

Wi?cej na stronie : http://www.ruch-odrodzenie.org/

 

RUCH SOLIDARNO?CI Z UBOGIMI TRZECIEGO ?WIATA - 'MAITRI'

Ruch powsta? w roku 1975 w Polsce w wyniku zetkni?cia si? Polaków z osob? Matki Teresy. Do celów Ruchu nale?y niesienie pomocy ludziom najbiedniejszym. Uczestnicy Ruchu d??? do tego celuzarówno przez organizowanie pomocy jak i przez ograniczanie w?asnych potrzeb, przez upowszechnianie rzetelnego obrazu ?ycia biednych ludzi, utrzymywanie z nimi osobistych wi?zi oraz przez ??czno?? z nimi w modlitwie i cierpieniu. Duchowo?? uczestników Ruchu skupia si? wokó? osoby cierpi?cego Chrystusa, zaspakajania Jego pragnienia, ?eby?my wszyscy stali si? 'jedno'.
Ostatnio najwi?kszym przedsi?wzi?ciem Ruchu jest program Adopcja Serca. Zapocz?tkowany zosta? 12 lat temu przez nasz Ruch wspólnie z ksi??mi Pallotynami po wojnie domowej w Rwandzie. Mamy wielk? rado?? z inicjowania kontaktów pomi?dzy tysi?cami afryka?skich dzieci i ich rodzicami adopcyjnymi w Polsce. Staramy si?, ?eby nasza praca prowadzi?a wszystkich do zbli?enia. Zbli?enie takie jest istotnym celem Ruchu 'Maitri'. Uwa?amy, ?e daj?c - otrzymujemy. Sami ubogacamy si? poznaj?c wspieran? osob?, warunki jej ?ycia, jej kraj, kultur? i warto?ci, którymi ?yje. W takim my?leniu umacnia nas Jan Pawe? II: "Musimy stale oczyszcza? wszelkie nasze dzia?ania i intencje dzia?a?, w których mi?osierdzie bywa rozumiane i praktykowane w sposób jednostronny: jako
dobro czynione drugim. ... Je?eli tej dwustronno?ci, tej wzajemno?ci brak, wówczas ... nie dokona?o si? jeszcze w pe?ni to nawrócenie, którego drog? ukaza? nam Chrystus ..." (Dives in misericordia).
strony: www.maitri.pl

 

RUCH SZENSZTACKI

Ruch Szensztacki zacz?? dynamicznie rozwija? si? w Polsce w latach 80. Obecnie liczy oko?o 4330 cz?onków i ok. 1000 sympatyków. Do Ruchu mo?e przy??czy? si? osoba ochrzczona, pragn?ca pog??bi? swoj? wi?? z Bogiem. Celem formacji jest pog??bienie i pomoc cz?onkom w ?wiadomym prze?ywaniu chrze?cija?stwa i zaanga?owanie ludzi ?wieckich w w ewangelizacj?. Najwa?niejszym elementem jest zawarcie przymierza mi?o?ci z Maryj? i otwieranie si? na Jej wychowawcze dzia?anie. Duchowe centrum formacyjne Ruchu Szensztackiego, które jednoczy cz?onków Wspólnoty to sanktuarium Matki Bo?ej Trzykro? Przedziwnej. Oryginaln? form? apostolatu sta?o si? zak?adanie "sanktuariów domowych" w rodzinach jako miejsc modlitwy, sakralizacji ?ycia poprzez zawierzenie Bogu swojej codzinno?ci.*

Wi?cej przeczytasz na stronie: http://szensztat.pl/

 

RUCH ?WIAT?O-?YCIE

Ruch ?wiat?o-?ycie to wspólnoty osób m?odych (oaza m?odzie?owa) i doros?ych (Domowy Ko?ció? lub wspólnoty doros?ych), których ??czy wiara i ch?? poznawania Boga. Oazy zacz??y by? zak?adane ju? w latach 60-tych. Dane z 2006 r. mówi? o tym, ?e w Polsce jest ponad 53000 osób . Co przyci?ga tylu ludzi do wspólnot?
   Uczymy si? modli?, poprzez lektur? Biblii i przyjmowanie sakramentów odkrywamy jak Jezus Chrystus jest bliski ka?demu z nas. Budujemy tak?e relacje z drugim cz?owiekiem we wspólnocie. Poprzez formacj? oazow? ka?dy z nas staje si? Nowym Cz?owiekiem, zjednoczonym z Bogiem i z bra?mi, którego motywem dzia?ania jest mi?o??.
   Bezinteresowna mi?o?? rodzi te? pragnienie za?o?enia rodziny. W Ruchu ?wiat?o-?ycie formuj? si? te? ma??onkowie, którzy tworz? Domowy Ko?ció?. Podczas spotka? w kr?gach, prowadzenie dialogu ma??e?skiego staj? si? sobie bli?si, a w ten sposób ich ma??e?stwo jest trwalsze przed Bogiem.
   Za?o?ycielem Ruchu ?wiat?o-?ycie jest ks. Franciszek Blachnicki - kandydat na o?tarze. Jan Pawe? II nazwa? ks. Franciszka "Gwa?townikiem Bo?ym". Otrzyma? takie okre?lenie dlatego, ?e by? bardzo konsekwentny i d??y? do celu, nawet je?li ludzie byli nie?yczliwi, a czasy niesprzyjaj?ce.
   Jeste?my katolikami. Wierzymy, ?e Ko?ció? jest ?wi?ty, bo Bóg jest w jego wn?trzu. Mamy jednak ?wiadomo?? ?e Ko?ció? sk?ada si? z grzesznych ludzi, którymi pos?uguje si? Bóg. Ufamy, ?e Ko?ció? jest jedynym ?rodowiskiem ?ycia, w którym mo?e rozwija? si? Nowy Cz?owiek.
   Wspólnoty istniej? nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Czechach, Austrii, S?owacji, Ukrainie, Bia?orusi, Bu?garii, Brazylii, powstaj? na Litwie, w Rosji i od niedawna w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Polecamy: http://www.oaza.pl/ , http://www.wruchu.oaza.pl/

RUCH "WIARA I ?WIAT?O"

Jest ruchem wspólnot, w których centrum s? ludzie upo?ledzeni umys?owo, otoczeni przez rodziny i przyjació?. "Wiara i ?wiat?o" umo?liwia osobom upo?ledzonym poznanie i wykorzystanie swoich darów oraz odkrycie rado?ci, jak? niesie przyja??. Rodzicom daje wsparcie w ich do?wiadczeniu i pomaga dostrzec wewn?trzne pi?kno ich dziecka. Dzi?ki upo?ledzonym umys?owo ich przyjaciele rozumiej?, ?e istnieje inny ?wiat ni? ?wiat rywalizacji i pieni?dzy, a ogo?oceni i s?abi mog? ofiarowa? delikatno??, zdolno?? ws?uchiwania si? i wierno??.

Duchowo?? Ruchu jest duchowo?ci? ucznia Jezusa, duchowo?ci? Wcielenia: S?owo sta?o si? cia?em, Jezus przyszed? nauczy? nas kocha?. Istot? tej duchowo?ci jest spotkanie z Jezusem obecnym w sercu s?abych, ubogich, samotnych i cierpi?cych. To w istocie wezwanie, by zej?? z drabiny sucesu i szuka? ostatnich miejsc obok ubogich. To odwrotno?? poszukiwania w?adzy, to s?u?ba i odkrywanie b?ogos?awie?stwa umywania nóg.*

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej, inaczej Milicja Niepokalanej, powsta?o 16 pa?dziernika 1917 r. w Rzymie "dla obrony Ko?cio?a w imi? Niepokalanej". Za?o?ycielem by? Maksymilian Kolbe. Ruch otwarty dla ?wieckich i duchownych ma by? sprawnym narz?dziem dla obrony i rozszerzenia Królestwa Serca Jezusowego. Cz?onkowie Stowarzyszenia nazywaj? si? rycerzami Niepokalanej, którzy walcz? z "si?ami ciemno?ci" zorganizowanymi przeciw Ko?cio?owi. ?w. Maksymilian wielokrotnie podkre?la?, ?e cel ten mo?na osi?gn?? poprzez modlitw?, ofiar?, pokut? i prze?yte cierpienie. Aby zosta? cz?onkiem Rycerstwa trzeba odda? si? ca?kowicie Niepokalanej jako narz?dzie w Jej macierzy?skich r?kach, nosi? zewn?trzny znak przynale?no?ci do Stowarzyszenia, codziennie odmawia? akt strzelisty do Maryi oraz wpisa? si? do Ksi?gi Rycerstwa.*

Strony internetowe, na których przeczytasz wi?cej:  http://mrrn.niepokalanow.pl, http://mi.niepokalanow.pl, http://mrrn.pl

 

SPOTKANIA MA??E?SKIE

Spotkania Ma??e?skie daj? okazj? do tworzenia mocnej podstawy trwa?ego rozwoju ca?ej rodziny. Najwa?niejszym narz?dziem, za pomoc? którego osi?ga si? ten cel, jest dialog, prowadz?cy w konsekwencji do spotkania, pojmowanego jako komunia osób. Pierwsz? i zasadnicz? misj? "Spotka? Ma??e?skich" jest wi?c troska o jedno?? i trwa?o?? ma??e?stwa przez ukazywanie dróg, jakimi mo?na j? osi?gn??. Chodzi o pokazanie, ?e ?ycie mi?o?ci? mo?e sta? si? trwa?? postaw? na co dzie?.
Podstawow? form? pracy "Spotka? Ma??e?skich" s? trzydniowe rekolekcje zamkni?te. Mog? w nich uczestniczy? wszystkie ma??e?stwa, niezale?nie od wieku, wspólnie prze?ytych lat, ??cz?cych uczu? lub dziel?cych je problemów. Istotne jest, by pary wyrwa?y si? z codzienno?ci i zdecydowa?y si? po?wi?ci? czas wy??cznie sobie. Wielokrotnie zdarza?o si?, ?e po odbyciu rekolekcji ich uczestnicy wycofywali z s?dów z?o?one wcze?niej wnioski o rozwód. Program ?atwo dociera tak?e do ludzi oddalonych od wiary i Ko?cio?a. Ponad 30-letnie do?wiadczenie pokaza?o, ?e "Spotkania" skutecznie buduj? jedno?? ma??e?stwa i rodziny oraz przeciwdzia?aj? ich rozpadowi.
*

Spotkania Ma??e?skie powsta?y w Polsce w 1977/78 r. Prowadz? dzia?alno?? w 24 o?rodkach w Polsce oraz 10 krajach Europy i Azji. Rekolekcje znajdziesz na www.spotkaniamalzenskie.pl

 

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA"

Celem Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest wychowanie m?odych tradycyjn? metod? skautingu Baden-Powella, na bazie chrze?cija?stwa, które stanowi fundament naszego kontynentu. Jego cz?onkowie pragn? stworzy? ponad granicami pa?stwowymi prawdziw? wspólnot? ?ycia m?odych z ró?nych krajów Europy. Istot? dzia?alno?ci jest nowa ewangelizacja, a w?a?ciwie rechrystianizacja wspó?czesnego spo?ecze?stwa. Stowarzyszenie jest ruchem ?wieckich katolików, którzy w swych dzia?aniach inspiruj? si? nauczaniem Ko?cio?a, zawartym m.in. w adhortacji apostolskiej "Christifidelis laici". Metoda wychowawcza ma pomóc m?odemu cz?owiekowi w formacji osobistej, znalezieniu swojego miejsca w spo?ecze?stwie i odkryciu nadprzyrodzonego powo?ania, do którego Bóg wzywa ka?dego cz?owieka.*  Wi?cej na www.fse.pl

 

SZKOLNE KO?A "CARITAS"

Szkolne Ko?a ?ci?le wspó?pracuj? z organizacj? "Caritas". M?odzie? anga?uje si? w pomoc potrzebuj?cym, buduje wzajemne zaufanie. Celem dzia?alno?ci jest uwra?liwienie dzieci i m?odzie?y na bli?niego, na jego cierpienie i ró?ne potrzeby. Zadania organizacji wi??? si? z przykazaniem mi?o?ci i nauczaniem Jezusa o ubogich, uci?nionych, pokrzywdzonych.  Szkolne Ko?a "Caritas" w naturalny sposób ??cz? spo?eczno?? uczniowsk?, nauczycielsk?, grono rodziców z lokalnymi potrzebuj?cymi pomocy. Dzi?ki temu tworzy si? wspólne dzia?anie ku dobru.

 

?WIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH

Jeste?my cz??ci? Zakonu Karmelitów Bosych. Uczestnicz?c w tym samym charyzmacie i tej samej misji apostolskiej Zakonu, zachowujemy wyra?n? to?samo?? ?wieck?. Naszym zadaniem jest przemienianie ?wiata na drodze mi?o?ci i ?ycie duchem Ewangelii w ?rodowiskach, do których nas Bóg kieruje: w miejscu zamieszkania  i w pracy, w?ród znajomych.

Duchowo?? Karmelu zawiera w sobie dwa istotne elementy:

- zjednoczenie z Bogiem przez kontemplacj?, na wzór i pod opiek? Maryi,

- zjednoczenie z Bogiem przez apostolstwo.

Jako ?wieccy karmelici ?yjemy w ?wiecie i zachowujemy rady ewangeliczne (czysto?ci, pos?usze?stwa, ubóstwa) wraz z umi?owaniem modlitwy i wyrzeczenia. Staramy si? nie?? pomoc drugiemu cz?owiekowi, zw?aszcza na drogach rozwoju modlitwy kontemplacyjnej w duchu ?wi?tych Doktorów Karmelu.

Wi?cej informacji na stronie: www.ocds.org.pl 

 

?WIECKIE STOWARZYSZENIE KO?CIO?A RZYMSKOKATOLICKIEGO WSPÓLNOTA W MISJI

Celem wspólnoty "W misji" jest prowadzenie dzia?alno?ci ewangelizacyjnej szczególnie w?ród ludzi ochrzczonych i nie praktykuj?cych. Cz?nkowie Wspólnoty daj? chrze?cija?skie ?wiadectwo w ?rodowikach, w których ?yj?. Cz?onkowie uczestnicz? w cotygodniowych spotkaniach modlitewno-formacyjnych, podczas których odprawia si? Liturgi? Godzin, rozwa?a S?owo Bo?e, s?ucha katechez. Wspólnota organizuje rekolekcje, wydaje ksi??ki, czasopisma, foldery, organizuje spotkania i konferencje. *


WSPÓLNOTA DOBREGO PASTERZA

Wspólnota Dobrego Pasterza  jest ponadparafialn? grup? modlitewn?, która wyrasta z charyzmatu Ruchu ?wiat?o - ?ycie. Powsta?a w pa?dzierniku 1990 roku w Warmi?skim Seminarium Duchownym w Olsztynie w wyniku regularnych spotka? modlitewnych. Wspólnota ulega?a stopniowo przekszta?ceniom (np. obecnie dominuj? w niej osoby ?wieckie).

Duchowo?? uczestników Wspólnoty wyra?a si? w ci?g?ym pog??bianiu osobistej, pe?nej mi?o?ci relacji do Jezusa Chrystusa, jako Dobrego Pasterza, jako Pana i Zbawiciela. Wzorem i Opiekunk? tej relacji, a? do ca?kowitego oddania si? Bogu w wierze i pos?usze?stwie jest Niepokalana, Matka Ko?cio?a.

G?ównym nurtem formacji we Wspólnocie jest formacja podstawowa Ruchu ?wiat?o - ?ycie realizowana w ró?ny sposób, w tym m.in.: poprzez rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje formacyjne ON?, rekolekcje dla dzieci (ODB) czy te? rekolekcje Diakonii Archidiecezjalnej (ORDA), a tak?e w ma?ych grupach w ci?gu roku, realizacja osobistego ?ycia cz?onków Wspólnoty wed?ug 10 kroków ku dojrza?o?ci chrze?cija?skiej. Do podstawowych znaków to?samo?ci Wspólnoty z Ruchem ?wiat?o-?ycie nale?y mi?dzy innymi akceptacja Nowej Kultury i podejmowanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka, podtrzymywanie charyzmatu spotkania z Central? Ruchu oraz z innymi wspólnotami Ruchu. Od pocz?tku istnienia Wspólnoty w?ród jej uczestników s? osoby ró?nego wieku i powo?ania: dzieci, m?odzie?, osoby doros?e ró?nych stanów: ma??e?stwa, osoby samotne, kap?ani, osoby konsekrowane. W wydarzeniach Wspólnoty (np. andrzejki, sylwester, Niedziela Dobrego Pasterza, pielgrzymki) wielokrotnie bior? udzia? ca?e rodziny, a liczba uczestników przekracza czasem 100 osób.

 
WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF (NOWA DROGA)

Na prze?omie lat sze??dziesi?tych i siedemdziesi?tych w Lyonie pojawi?a si? grupa modlitewna Odnowy w Duchu ?wi?tym. Siedmioro spo?ród jej cz?onków bardzo szybko zapragn??o ?y? razem i dzieli? si? ?wiadectwem wiary w codzienno?ci.

Wspólnota Chemin Neuf jest jedn? z tzw. „nowych wspólnot”, które pojawi?y si? po Soborze Watyka?skim II szczególnie licznie we Francji. Odnowa Charyzmatyczna i duchowo?? ignacja?ska to najbardziej charakterystyczne cechy ducha Nowej Drogi. Najbardziej uderzaj?c? cech? Wspólnoty jest ró?norodno?? - wieku, p?ci, stanów ?ycia, narodowo?ci, koloru skóry, a tak?e ró?norodno?? wyzna? chrze?cija?skich. Bo chocia? Chemin Neuf jest wspólnot? katolick?, to jednak jej powo?anie jest  kumeniczne, co oznacza, ?e gromadzi katolików, protestantów ró?nych denominacji, anglikanów, prawos?awnych.

Wszyscy cz?onkowie Wspólnoty ?yj? w ma?ych grupach (tzw. fraterniach), licz?cych 7-12 osób. ?ycie wspólnotowe jest w Chemin Neuf nie celem, lecz ?rodkiem do tego, by skuteczniej ewangelizowa?. Apostolski dynamizm Wspólnoty przejawia si? szczególnie w pracy na rzecz jedno?ci we wszystkich mo?liwych wymiarach: osoby, ma??e?stwa i rodziny, spo?ecze?stwa, Ko?cio?a.
e-mail: wspolnota@chemin-neuf.pl                    www.chemin-neuf.pl

 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego GALILEA

Wspólnota GALILEA jest  charyzmatyczn? wspólnot? modlitewno-ewangelizacyjn?, która narodzi?a si? w 1992 r. we wsi Stryszawa - Siwcówka, ko?o Suchej Beskidzkiej w Archidiecezji Krakowskiej. Wspólnota jest powo?ana do ?ycia tajemnic? Paschaln?, dawania ?wiadectwa o Jezusie Zmartwychwsta?ym i ?yj?cym na wieki w mocy Ducha ?wi?tego oraz ?ycia braterskiego na wzór gminy wczesnochrze?cija?skiej (Dz 2,42). Wspólnot? tworz? osoby wszystkich stanów, które chc? do?wiadcza? rado?ci, pokoju i bliskiej obecno?ci Jezusa Zmartwychwsta?ego i o?ywieni tym duchem nios? nadziej? wszystkim, których Bóg stawia na ich drodze ?ycia.  Cz?onkowie Wspólnoty partycypuj? w charyzmacie, duchowo?cii misji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pa?skiego poprzez d??enie do cchrze?cija?skiej doskona?o?ci, dzie?a ewangelizacji i przepajanie porz?dku doczesnego warto?ciami wiecznymi. Wi?cej informacji: http://www.galilea.pl/

 

WSPÓLNOTA EMMANUEL

Wspólnota Emmanuel powsta?a we Francji w 1972 roku. Piotr Goursat  i Martin Catta  odczuli w jednym czasie potrzeb? modlitwy i g?oszenia Ewangelii. "?y? w ?wiecie nie nale??c do ?wiata" (por. J 17, 14-18) to motto przy?wieca cz?onkom Wspólnoty. Wspólnota Emmanuel pragnie przybli?a? ludziom Jezusa. Nazwa zosta?a zaczerpni?ta z Ewangelii ?w. Mateusza (1,23): "Oto Dziewica pocznie porodzi Syna, któremu nadadz? imi? Emmanuel, to znaczy 'Bóg z nami'". Imi? to niesie bogactwo ?aski i nowy wymiar ?ycia. Zak?ada przyjmowanie Boga obecnego w naszej codzienno?ci.- Wspólnota Emmanuel obecna jest dzi? na wszystkich kontynentach i liczy?a w pocz?tkach 2004 r. 7200 osób w sze??dziesi?ciu pi?ciu krajach. Cz?onkowie Wspólnoty to osoby wszystkich stanów: m?odzie?, ma??e?stwa, ksi??a, osoby konsekrowane i osoby stanu wolnego. http://www.emmanuel.info.pl/
 

 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

W 1808 roku, ks. Franciszek Albertini i ?w. Kasper del Bufalo za?o?yli Wspólnot? Krwi Chrystusa pod pierwotn? nazw? "Bractwo Przenajdro?szej Krwi. Celem by? kult Krwi Chrystusa - Mi?o?ci Boga, a jednocze?nie pe?nienie dzie? mi?osierdzia.
     W Polsce  Wspólnota Krwi Chrystusa powsta?a 27 lat temu. Papie? Jan Pawe? II zatwierdzaj?c Statut i b?ogos?awi?c Wspólnot? Krwi Chrystusa powiedzia? :*"Wspólnota Krwi Chrystusa jest drog? do ?wi?to?ci dla wszystkich cz?onków Wspólnoty na ca?ym ?wiecie" *
      Wspólnota Krwi Chrystusa formuje si? i dzia?a pod kierownictwem Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS). Wspólnota Krwi Chrystusa poprzez Eucharysti?, ?ycie S?owem Ewangelii ma za zadanie dzia?a? charytatywnie, otacza? mi?o?ci? ?rodowiska, w których ?yjemy. Krew to symbol ?ycia, która dostarcza organizmowi tlenu i substancji od?ywczych potrzebnych do jego wzrostu.
     Wspólnota spotyka si? w ka?dym miesi?cu na skupieniach formacyjnych i raz w tygodniu w Grupach Krwi Chrystusa na rozwa?aniu S?owa Bo?ego i wymianie do?wiadcze? z ?ycia *S?owem Bo?ym *oraz planuje apostolstwo: w wi?zieniach, w szpitalach, opiek? nad chorymi w domach itp. Ka?dy cz?onek WKC troszczy si? o ?ycie duchowo?ci? Krwi Chrystusa uczestnicz?c o ile to mo?liwe w codziennej Eucharystii, rozwa?a codziennie fragment Ewangelii, pami?ta o modlitwie do Krwi Chrystusa oraz adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu. W Domach Formacyjno Misyjnych: w Cz?stochowie, w Swarzewie, w O?arowie i w ?abu?kach k/Zamo?cia Misjonarze Krwi Chrystusa prowadz? dni skupienia i rekolekcje. Zapraszamy wszystkich ch?tnych: rodziny, dzieci, m?odzie? i doros?ych oraz AA.

www.wkc.cpps.pl

 

 

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 04.06.09 by tstempko

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole