Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
2 czerwca 1979

S? takie wydarzenia w historii, które nazywamy prze?omowymi. Bez nich nie byliby?my tym, kim teraz jeste?my. Bez w?tpienia o 2 czerwca 1979 r. my?limy jako dniu, który da? pocz?tek wielkiej zmianie. W dobrze znanym, wypowiedzianym wówczas na pl. Zwyci?stwa przez Jana Paw?a II, wezwaniu: „Niech zst?pi Duch Twój!” jak w soczewce skupi?y si? nadzieje i pragnienia milionów Polaków.

To dlatego, prze?ywaj?c 30. rocznic? pierwszej pielgrzymki Papie?a Polaka do Ojczyzny, w sposób szczególny powracamy w?a?nie do tych s?ów, które Jan Pawe? II wypowiedzia? w Warszawie. Cho? nie mniej istotne s? przecie? te, wypowiedziane w Gnie?nie, Cz?stochowie czy Krakowie.

Jak te s?owa zrozumieli?my? Czy w?a?ciwie zrealizowali?my przes?anie papieskie? Warto, ?eby?my dzi? postawili sobie te pytania. Dla m?odych jest to za? okazja do zapoznania si? z przemówieniami Jana Paw?a II z pierwszej pielgrzymki.

 

Przemówienia Jana Paw?a II (wybór):

WARSZAWA

GNIEZNO

JASNA GÓRA

KRAKÓW

 

Przewodnicz?cy Episkopatu abp Józef Michalik o tym, jak czyta? teksty papieskie


Jan Pawe? II przebywa? z pierwsz? wizyt? apostolsk? w Ojczy?nie w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. Podczas pielgrzymki, przebiegaj?cej pod has?em „Gaude Mater Polonia”, odwiedzi? Warszaw?, Gniezno, Cz?stochow?, Kraków, Kalwari? Zebrzydowsk?, Wadowice, O?wi?cim i Nowy Targ. Pielgrzymka zwi?zana by?a z obchodzon? tego roku dziewi??setn? rocznic? ?mierci ?w. Stanis?awa.

Ostatnio modyfikowane: 18.05.09 by tstempko

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole