Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Ruchy i wspólnoty

RUCHY – DAR DUCHA ?WI?TEGO


CZYTELNIA:

Logo Kongres Ruchów„Niezwyk?y rozkwit ruchów i stowarzysze? katolików ?wieckich w Ko?ciele jest jednym z wielkich znaków czasu, który trzeba ci?gle na nowo odczytywa?” – napisa? Jan Pawe? II w 1994 r. do uczestników I Kongresu Ruchów Katolickich w Polsce. Jednocze?nie Papie? zaznaczy?, ?e „jest to dar Ducha ?wi?tego dla Ko?cio?a w naszych czasach, którego nie wolno zmarnowa?”.

„Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – to wezwanie Papie?a, które sta?o si? zaczynem zmian, jakie nast?pi?y w Ojczy?nie, mo?na prze?o?y? tak?e na p?aszczyzn? ruchów ko?cielnych. Tak?e ten w?tek porusza Jan Pawe? II w swym li?cie z 31 maja 1994 r. „Po latach, kiedy ludzie wierz?cy w Polsce byli pozbawieni prawa do posiadania w?asnych organizacji, kiedy trzeba by?o dzia?a? w ukryciu, nara?aj?c si? nierzadko na szykany i represje ze strony pa?stwa ateistycznego, nadszed? tak d?ugo oczekiwany czas wolno?ci stowarzysze?. Otwar?o si? dla Ko?cio?a bardzo wa?ne i nowe poniek?d pole dzia?ania. Trzeba w tej dziedzinie nadrabia? wiele zaleg?o?ci, trzeba si? wiele uczy? i zdobywa? nowe do?wiadczenia, a dotyczy to nie tylko ?wieckich, ale tak?e duszpasterzy” – pisa? Papie?.

W Polsce dzia?a ponad 150 ruchów i stowarzysze?.  S? wa?nym elementem ?ycia zarówno Ko?cio?a, jak i spo?ecze?stwa. - To w nich chrze?cijanin poprzez do?wiadczenie spotkania z Bogiem uczy si? ?ycia spo?ecznego, kszta?tuje sumienie w wymiarze spo?ecznym. Dokonuje si? to poprzez realizacj? konkretnych dzia?a? apostolskich oraz refleksj? nad nimi w duchu Ewangelii i nauki spo?ecznej Ko?cio?a – podkre?laj? zgodnie liderzy ruchów i stowarzysze? tworz?cych Ogólnopolsk? Rad? Ruchów Katolickich. 

 

MODLITWA

Wiele nowych wezwa? stoi przed nami, mamy jednak ?wiadomo??, ?e bez Twojej pomocy, Panie, nie jeste?my w stanie na nie odpowiedzie?, dlatego prosimy:

Ze?lij na nas, na wszystkich cz?onków naszych ruchów, stowarzysze?, bractw w Polsce now? ?ask? Ducha ?wi?tego, która uzdolni nas do sk?adania ?wiadectwa w nowym wieku i tysi?cleciu chrze?cija?stwa. ?wiadectwa wyrazistego i radykalnego, ?wiadectwa Twego zwyci?stwa nad z?em, Twojej mi?o?ci do ka?dego cz?owieka, szczególnie tego biednego, potrzebuj?cego, tego, który utraci? nadziej?, któremu brakuje chleba.

Daj nam moc Twego Ducha w sytuacjach, kiedy wydaje si?, ?e z?o zwyci??a, kiedy do?wiadczamy cierpienia, w?asnego i innych, kiedy ciemno?? ogarnia serce ludzkie, kiedy oboj?tno?? na Ciebie dotyka serc wielu ludzi.

Umocnij nas w czasach, kiedy bezinteresowno?? przestaje inspirowa? innych do czynu. Kiedy trudno jest budowa? wspólnie, gdy? indywidualizm oraz interes grupowy wydaje si? by? wa?niejszy.

Pozwól nam dzieli? si? zarówno Ewangeli?, jak i charyzmatami naszych ruchów z przysz?ymi pokoleniami.

Niestrudzenie otwieraj nasze serca na najbardziej potrzebuj?cych zarówno w Polsce, jak i na ca?ym ?wiecie.

[fragment jubileuszowej modlitwy ruchów i stowarzysze? w czasie pielgrzymki do Rzymu w 2000 r.]

Ostatnio modyfikowane: 10.04.09 by tstempko

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole